česky  čs
english  en
Projektový management inovací (2381103)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:30.04.2009
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět naučí studenty řídit projekty zavádění japonských metod zvyšování produktivity výrobních a provozních systémů podniků jako jsou Just in Time a Lean Manufacturing. Předmět vhodně staví na předchozím studiu technických, manažérských a ekonomických předmětů. Plní náročné požadavky kladené na studenta k převzetí odpovědnosti za řízení i náročných racionalizačních projektů. Studenti plně zvládnou úspěšné japonské metodologie projektové přípravy, realizace a hodnocení racionalizačních projektů jako jsou například Toyota Production System, Kaizen či Six Sigma. Jako manažeři vlastních projektů se naučí zvládat různé metody síťové analýzy. Budou vedeni k tvůrčímu myšlení, samostatnému uvažování a inovacím prostřednictvím praktického procvičování. Jak sledovat, identifikovat a hodnotit odchylky a jejich příčiny, jak skutečně řídit termíny a náklady jak interních, tak i externích projektů. Student ovládne nástroje úspěšného a efektivního projektového controllingu, seznámí se s novými pohledy na organizaci projektových činností. Bude schopen využívat ve svých projektech principy řízení pomocí odchylek a kritického řetězu. Předmět je vysoce aktuální z hlediska současných požadavků podnikové praxe.
Osnova
Zaměření projektu na zadavatele a zákazníka. Podnikatelská charakteristika řízení výrobního systému. Tvorba vazeb výrobní konkurenceschopnosti, produktivity a podnikových strategií. Praktická aplikace japonských metod zvyšování produktivity jako míry efektivnosti a konkurenceschopnosti. Tvůrčí využití a rozvoj trendů budování moderních provozních projektů. Účelné propojení agregátního plánování s výrobním plánováním a rozpočtováním. Způsoby sestavení podnikatelského plánu výroby. Rozvoj metod provozního rozhodování za nejistoty a rizika. Praktické užití metod prognózování. Zapojení hodnotové analýzy do procesů výrobní standardizace. Vazba plánování projektových zdrojů a kapacit s rozvojem systémů provozní kvality. Řízení změn projektových filozofií ve vazbě na moderní stroje a nástroje, včetně správné volby nových řídicích systémů. Dosažení podnikatelských cílů na trhu pomocí prosazování nejvyšší míry neustálé změny a vývoje. Stimulace k využívání nových podnikatelských příležitostí. Příklady řešené na cvičeních a přednáškách. Diskutované výrobní problémy.

1.Cíl a smysl PRMGI, současné trendy podnikání
2.Kategorizace inovací a projektů
3.Postup přípravy projektu inovace
4.Postup realizace inovačního projektu
5.Postup bilancování inovačního projektu
6.Řízení inovací provozních a výrobních systémů
7.Řízení marketingových projektů inovací produktu
8.Sestavení projektu Strukturálního fondu EU
9.Hodnocení projektu Strukturálního fondu EU
10.Strategie inovačních aktivit podniku
11.Rozhodování projektového manažera
12.Řízení rozvoje tvořivosti
13.Analýza případových studií úspěšných inovačních projektů
Osnova cvičení
Témata cvičení (poloviční počet hodin 3+1):

1. Postup přípravy a bilancování projektu inovace
2. Řízení inovací provozních a výrobních systémů
3. Řízení marketingových projektů inovací produktu
4. Sestavení projektu Strukturálního fondu EU
5. Hodnocení projektu Strukturálního fondu EU
6. Analýza případových studií úspěšných inovačních projektů
7. Prezentace samostatných prací.
Literatura
Kavan M.: Projektový management inovací, Ediční středisko ČVUT, 2007.
Kavan M.: Výrobní a provozní management, Grada Publishing, 2002.
Gray C., Larson E.: Project Management, McGraw-Hill, 2003.
Rosenau Milton: Řízení projektů, Computer Press, 2000.
Požadavky
Požadavky na udělení zápočtu: Docházka, aktivní účast, zápočtový test, seminární práce. Zkouška z probraných okruhů.
Klíčová slova
Výrobní konkurenceschopnost, produktivita, japonské metody řízení, plánování výrobních zdrojů, systémy řízení provozní kvality.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)