česky  čs
english  en
Moderní nástroje výrobních systémů (2381114)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:22.03.2013
Platí do: ??Rozsah:1P+3C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Podle posledních průzkumů bohužel stále ještě mnoho manažerů a studentů nemá dostatečné povědomí o některých moderních nástrojích a technologiích, které významným způsobem začínají měnit současné podnikatelské prostředí.

Předmět Moderní nástroje výrobních systémů se snaží tento nedostatek odstraňovat a zaměřuje se právě na představení vybraných moderních podnikových nástrojů a technologií (viz tematické oblasti níže). Konkrétně posluchače seznamuje s jejich významem, principy, funkcemi, přednostmi a omezeními, případně s problematikou jejich vzájemné integrace. Dále se předmět ve velké míře zabývá možnostmi jejich využití, které jsou prezentovány na úspěšných příkladech z praxe, případových studiích či prostřednictvím vlastní samostatné i skupinové práce na cvičeních (viz tematické oblasti níže). Na všechny představované nástroje a technologie se předmět snaží nahlížet jak z manažersko-ekonomického, tak samozřejmě i z technického hlediska.

Cílem tohoto předmětu však není posluchače pouze seznámit s vybranými nástroji a technologiemi, ale rovněž je inspirovat a předávat jim impulsy k potenciálnímu využití v podnicích. Vykročte do budoucnosti tím nejlepším možným způsobem!
Osnova
01. Úvod do předmětu
02. Průmysl 4.0 (Industry 4.0) - pojící koncept
03. Digitální podnik
04. Environmentální modelování
05. Automatizace a robotizace
06. Simulace robotických buněk a ergonomie
07. Virtuální a rozšířená realita, 3D skenování
08. Aditivní výroba I
09. Aditivní výroba II
10. Pokročilé plánování a rozvrhování
11. Smart Data - Big Data, Internet of Things
12. Smart Data - Cloud Computing, Machine Learning
13. Business Intelligence
Osnova cvičení
01. Teambuildingová hra/aktivita
02. Environmentální modelování - zpracování případové studie
03. Environmentální modelování - zpracování případové studie
04. Simulace robotických buněk a ergonomie - představení prostředí 3D SW
05. Simulace robotických buněk a ergonomie - práce v 3D SW
06. Simulace robotických buněk a ergonomie - zpracování projektu v 3D SW
07. Aditivní výroba - příklady využití, kalkulace nákladů, manažerské rozhodování
08. Pokročilé plánování a rozvrhování - zpracování případové studie - ručně
09. Pokročilé plánování a rozvrhování - zpracování případové studie - pomocí SW
10. Smart Data - příklady využití, kalkulace nákladů
11. Business Intelligence - představení prostředí a práce s vybraným SW
12. Exkurze do vybraného podniku
13. Exkurze do vybraného podniku
Literatura
S ohledem na to, že existuje velké množství volně dostupných velmi kvalitních a hodnotných zdrojů zaměřených na danou problematiku, jsou zde uvedeny pouze některé vybrané zdroje.
- MAŘÍK, Vladimír a kol. Průmysl 4.0: výzva pro Českou republiku. Vydání 1. Praha: Management Press, 2016. 262 stran. ISBN 978-80-7261-440-0.
- PILNÝ, Ivan. Digitální ekonomika: žít nebo přežít. 1. vydání. Brno: BizBooks, 2016. 216 stran. ISBN 978-80-265-0481-8.
- VEBER, Jaromír a kol. Digitalizace ekonomiky a společnosti: výhody, rizika, příležitosti. V nakladatelství Management Press vydání 1. Praha: Management Press, 2018. 198 stran. ISBN 978-80-7261-554-4.
- SODOMKA, Petr a KLČOVÁ, Hana. Informační systémy v podnikové praxi. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Brno: Computer Press, 2010. 501 s. ISBN 978-80-251-2878-7.
- ZELENKA, A. Projektování výrobních procesů a systémů. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007. 135 s. ISBN 978-80-01-03912-0.
- CHUNDELA, L. Ergonomie. Nakladatelství ČVUT, 2005. ISBN 80-01-02301-X.
- CHUNDELA, L. Strojírenská ergonomie - příklady. Nakladatelství ČVUT, 2005. ISBN 80-01-02679-5.
- MAUERGAUZ, Yuri. Advanced planning and scheduling in manufacturing and supply chains. [Cham]: Springer, [2016], C2016. xxiii, 570 stran. ISBN 978-3-319-27521-5.
- SCHMARZO, Bill. Big data: understanding how data powers big business. Indianapolis, IN: John Wiley & Sons, 2013. ISBN 978-1-118-74003-3.
- Poskytnuté elektronické podklady. Materiály a katalogy vybraných výrobců technologií a nástrojů. Manuály a příručky k používaným SW.
Klíčová slova
průmysl 4.0, industry 4.0, digitalizace, environmentální modelování, LCA, automatizace, robotizace, simulace, virtuální realita, rozšířená realita, 3D skenování, aditivní výroba, pokročilé plánování a rozvrhování, APS, smart data, big data, internet of things, cloud computing, machine learning, business intelligence
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)