Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 9

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 11
KOS.FS - fakultní nadstavba
  česky  čs
english  en
Projektové řízení a marketing (2381141)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:PMMSchválen:21.02.2017
Platí do: ??Rozsah:2+1
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
současné době se v podnicích provádí velká část jednorázových prací formou projektů. Tyto projekty jsou často rozhodující součástí strategického managementu podniku. Cílem projektu může být například rychlé zavedení nového produktu do výroby a jeho následné uplatnění na trhu a k tomu napomáhá jak projektové řízení, tak i marketing.
Vyučující
Ing. Vladimír Žáček CSc. MBA.
Zimní 2017/2018
Ing. Vladimír Žáček CSc. MBA.
Zimní 2016/2017
Osnova
1. Podnikový marketing, podstata marketingu, základní pojmy, marketingový mix. Marketingový výzkum trhu a jeho klíčové prvky. Informace v marketingu.
2. Segmentace trhu, obsah, proces a metody, targeting a positioning. Produkty a produktová politika, životní cyklus produktu. Tržní postavení produktů, metody určování tržní pozice produktů.
3. Cena jako marketingová kategorie. Marketingová komunikace a komunikační politika podniku. Distribuce a distribuční politika podniku.
4. Co je projekt?, charakteristické rysy projektů, proces řízení projektu, typické problémy. Jak zahájit úspěšný projekt? Otázky strategie, proces přípravy "návrhu".
5. Pojem "trojimperativ", překážky splnění podmínek "trojimperativu", výsledky projektu. Proč a jak projekt plánovat?, plánování, v čem spočívá plánování projektu, prvky projektového plánu, využití počítačového programu MS Project.
6. Nástroje časového plánování, přehled metod časového plánování, úsečkové grafy, milníky, síťové grafy. Hierarchická struktura činností projektu, definice cílů a rozsahu prací, plánování rozpočtu, odhad nákladů, systém nákladového účetnictví projektu.
7. Vliv omezených zdrojů, zdroje, kompromis mezi časem a náklady, rizika a rezervy, vedení lidí v projektovém týmu.
Osnova cvičení
1. Cvičení - Řešení jednoduchého projektu pro zopakování použití metody CPM.
2. Cvičení - Seznámení s programem MS Project a řešení jednoduchého projektu pomocí MS Project.
3. Cvičení - Řešení komplexního projektu pomocí programu MS Project.
4. Cvičení - Řešení komplexního projektu pomocí programu MS Project.
5. Cvičení - Prezentace semestrálních prací.
6. Cvičení - Prezentace semestrálních prací a zápočet.
Literatura
Povinná literatura
1. Žáček, Vladimír: Průmyslový marketing. ČVUT v Praze, Česká technika - nakladatelství ČVUT, učební text, Praha 2010, ISBN 978-80-01-04492-6.
2. Rosenau, Milton D. Jr. Řízení projektů. Business books (Computer Press), Praha 2000, ISBN 80-7226-218-1.
Doporučená literatura
1. KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. 14. vyd. přeložil Tomáš JUPPA a Martin MACHEK. Grada Publishing, a.s., Praha 2013. ISBN 978-80-247-4150-5. 2. DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO. Projektový management podle IPMA. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Grada Publishing a.s. Praha 2012. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4275-5.
Požadavky
Požadavky pro udělení zápočtu : docházka, aktivní účast, zpracování celkové semestrální práce (složené ze dvou částí - marketing a projekt) a její prezentace.
Požadavky ke zkoušce :
1. Podstata marketingu, základní pojmy, marketingový mix.
2. Marketingový výzkum trhu a jeho klíčové prvky. Informace v marketingu.
3. Segmentace trhu, targeting a positioning.
4. Produkty a produktová politika, životní cyklus produktu. Tržní postavení produktů, metody určování tržní pozice produktů.
5. Cena jako marketingová kategorie.
6. Marketingová komunikace a komunikační politika podniku. Distribuce a distribuční politika podniku.
7. Charakteristické rysy projektů, proces řízení projektu, typické problémy, pojem "trojimperativ", překážky splnění podmínek "trojimperativu", výsledky projektu.
8. Plánování projektu, nástroje časového plánování, přehled metod časového plánování, úsečkové grafy, milníky, síťové grafy.
9. Hierarchická struktura činností projektu, definice cílů a rozsahu prací, plánování rozpočtu a odhad nákladů, vliv omezených zdrojů.
10. Vedení lidí v projektovém týmu.
Klíčová slova
Základní pojmy projektového řízení, trojimperativ, plánování projektů, metoda CPM, metoda PERT, nákladové účetnictví projektu, SWOT analýza, marketingový mix, cenová politika, cenové strategie, marketingová komunikace, marketingový výzkum, segmentace trhu, distribuce, podniková distribuční politika, umísťování produktů na trhu.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/a7161998/2018-01-21/09:32)