česky  čs
english  en
Controllingové řízení podniku (2381707)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:12.05.2008
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem kurzu je prezentovat controlling jako ucelený přístup k řízení podniku. Ukázat jeho vývoj od funkcionálního pojetí, přes reporting až po celistvý koncept podnikového řízení v kontextu aktuálních publikací i špičkové podnikové praxe. Kurz zdůrazňuje klíčová integrační propojení jednotlivých funkčních oblasti, ale také určujících procesů, resp. činností a dalších entit v podnikovém systému řízení. Prezentuje metody a další manažerské nástroje, které lze využít pro řízení jednotlivých součástí (entit) systému řízení ve vzájemné interakci. Jeho úkolem je též ukázat souvislosti mezi tématy v oblasti řízení a ekonomických propočtů a tak integrovat znalosti posluchačů z hlediska požadavků řízení podniku. Jedná se o kurz, který je aktuální i z hlediska současných požadavků praxe. Pro prezentaci určujících principů, které jsou vysvětlovány v průběhu kurzu slouží ilustrační úlohy, které jsou ve vzorové verzi studentům k dispozici s řešením. Zvláštní důraz je kladen na měření výkonnosti a ukazatele vůbec. Zejména jsou však pro výuku připraveny modely, které ilustrují klíčové integrační vazby s využitím vhodných manažerských nástrojů. Navazuje na předchozí kurzy z oblasti řízení a ekonomiky, ale i oblasti manažerské komunikace a další.
Osnova
1.Controlling jako logická a přirozená vývojová etapa v řízení pokročilých firem. Důvody vzniku controllingu. Přístupy ke controllingu a jejich historický vývoj.
2.Konvergenční controllingový koncept.
3.Základní prvky (entity) podnikového řízení. Integrační aspekty controllingu.
4.Plánování a vyhodnocování v controllingové aplikaci. Technicko-finanční integrace. Kleinbeckelovo schéma. Tříbilanční schéma. Struktura plánové soustavy a základní rysy jednotlivých typů plánů.
5.Řízení nákladů v podnikové aplikaci a jeho hlavní zásady a postupy.
6.Role času v řízení podniku: kritéria optimality, význam při řízení činností a nákladů. Další časové aspekty v řízení.
7.Role metod a dalších manažerských nástrojů v controllingové aplikaci. Integrační charakteristiky manažerských nástrojů.
8.Manažerské nástroje - přehledově. Metoda HNS v controllingové úpravě. Rozdíly v aplikaci metody standardních nákladů a metody HNS.
9.Využití Activity Based Management (ABM) v controllingových aplikacích. Procesní řízení a další moderní technologie řízení v controllingových aplikacích. Metodologie okruhů produktů a její aplikace.
10.Balanced Scorecard jako nástroj controllingového řízení: Cíl, možnosti, podmínky aplikace a implikace.
11.Integrace obsahová a formální. Integrační koncept Vysušilův. Integrace vertikální, horizontální a časová. Role integračních metod. Báze systému a její konstrukce. Metoda sdružené informace.
12.Koncept kvality informace dle Martina a dle Vysušila. Kvalifikace a náplň činnosti controllera.
13.Rekapitulace hlavních principů a zásad. Shrnutí.
Osnova cvičení
1.Controlling jako pokročilá vývojová etapa v řízení firmy. Vývojové fáze controllingu. Prezentace vzorové úlohy 1.
2.Rozbor a diskuse ke studentským prezentacím úlohy 1. Konvergenční controllingový koncept. Integrační hlediska v controllingovém řízení.
3.Klíčové vazby a postupná integrace základních informačních soustav (plánu, rozpočtů, kalkulací, operativní evidence). Prezentace vzorové úlohy 2.
4.Rozbor a diskuse ke studentským prezentacím úlohy 2. Integrace věcného a finančního plánu. Role tříbilančního systému v podnikovém plánování. Test 1.
5.Využití procesního řízení v řízení podniku. Role činností v řízení podniku. Prezentace vzorové úlohy 3.
6.Rozbor a diskuse ke studentským prezentacím úlohy 3. Řízení nákladů jako integrální součást řízení podniku. Prezentace vzorové úlohy 4.
7.Rozbor a diskuse ke studentským prezentacím úlohy 4. Role metod a dalších nástrojů v controllingovém řízení podniku. Test 2.
8.Balanced scorecard a jeho implikace. Prezentace a interaktivní práce na úloze 5.
9.Metodologie Okruhů výkonů a její role v plánování a v řízení nákladů. Prezentace vzorové úlohy 6.
10.Rozbor a diskuse ke studentským prezentacím úlohy 6. Další manažerské nástroje pro integrované řízení podniku. Test 3.
11.Integrační modely pro prezentace klíčových integračních vazeb. Prezentace vzorové úlohy 7.
12.Rozbor a diskuse ke studentským prezentacím úlohy 7. Kvalita informace a báze systému. Závěrečný test.
13.Vývoj kvalifikace a role controllera. Shrnutí, závěr.
Literatura
Baťa, T.: Úvahy a projevy, IŘ, 1993
Cokins, G.: Performance management: Finding the Missing Pieces (To close the gap), John Willey & Sons, Inc., 2004
Cokins, G.: Performance management: Making it Work, In: Proceedings from the Conference "7th Conference on Manufacturing Accounting Research?, Tampere, 4/2005
Drucker, P.F.: The Essential Drucker, Harper Collins Publishers Inc., N.Y., 2005
Eschenbach, R.: Controlling, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart, 1996,
Horváth P.: Controlling, Vahlen München, 2002, ISBN 3-8006-2731-0
Kaplan, R.S., Norton D.P.: Alignment, Harvard Business School Press, Boston, 2006
Kleinbeckel, H.: Řízení financí a likvidity, Babtex
Král B. a kol.: Manažerské účetnictví, Management Press, Praha, poslední vydání
Vysušil J., Zralý M.: Účetnictví v éře controllingu, Účetnictví 5/98, str.142-144, Účetnictví 6/98, str.164-167, Účetnictví 7/98, str.206-210
Zralý, M.: Pracovní podklady ke kurzu (prezentace, slajdy, řešené úlohy)
Zralý, M.: Vývoj pojetí controllingu, Controlling, 1/2003, str. 3-9, vydává Společnost pro controlling a podnikové řízení
Zralý M., Profota L.: Jak jsou řízeny české firmy? Výsledky benchmarkingového projektu "Manažerská navigace", Controlling, 4/2003, pp. 3-7, SCPR
Zralý M. a kol: Controlling a manažerské účetnictví jako nástroj integrace v podnikovém řízení, závěrečná publikace shrnující výsledky stejnojmenného projektu, stran: 239, ISBN: 80-01-03362-7, Vydavatelství ČVUT v Praze, 2005
Zralý, M.: Hour Overhead Tariffs Method - Effective Tool for Time Oriented Activity Based Management, In: Proceedings of EIASM "8th Manufacturing Accounting Research Conference- Cost and Performance Management in Services and Operation?, pp.: 24, ISBN 978-88-8443-182-0, University of Trento, Trento, Italy, 6/2007
Zralý, M.: Integration Concept of Management Control and its Contribution to Performance Management, In: Proceedings of EIASM "4th Conference on Performance Measurement and Management Control?, pp.: 15, ISBN 978-88-8444-183-0, Nice, France, 9/2007
Zralý M.: sylaby, vzorové úlohy, atd., + vybrané publikace 2005-2009: na disku S: \Zraly??- elektronicky
Další odkazy na literaturu k jednotlivým okruhům budou uvedeny při přednáškách.
Požadavky
1.Controlling jako logická a přirozená vývojová etapa v řízení pokročilých firem. Důvody vzniku controllingu. Přístupy ke controllingu a jejich historický vývoj. Konvergenční controllingový koncept.
2.Základní prvky (entity) podnikového řízení. Integrační aspekty controllingu. Integrace v podnikovém řízení a její účel, předpoklady a důsledky.
3.Role plánování a vyhodnocování v controllingu. Kleinbeckelovo schéma. Tříbilanční schéma a role finančního a nákladového controllingu.
4.Struktura plánové soustavy a základní rysy jednotlivých typů plánů. Vazba na technické evidence.
5.Řízení nákladů v podnikové aplikaci a jeho hlavní zásady a postupy.
6.Role času v řízení podniku: kritéria optimality, význam při řízení činností a nákladů. Další časové aspekty v řízení.
7.Balanced Scorecard jako nástroj controllingového řízení: Cíl, možnosti, podmínky aplikace. Širší důsledky metodologie BSC.
8.Manažerské nástroje v controllingové aplikaci-pouze přehledově. Integrační charakteristiky manažerských nástrojů. Metoda HNS v controllingové úpravě. Rozdíly v aplikaci metody standardních nákladů a metody HNS.
9.Využití Activity Based Management (ABM) v controllingových aplikacích. Procesní řízení a další moderní technologie řízení v controllingových aplikacích. Metodologie okruhů produktů a její aplikace.
10.Integrace obsahová a formální. Integrační koncept Vysušilův. Integrace vertikální, horizontální a časová. Role integračních metod. Báze systému a její konstrukce. Integrace věcná a integrace formální. Metoda sdružené informace.
11.Koncept kvality informace dle Martina a dle Vysušila.
12.Kvalifikace a náplň činnosti controllera.
Klíčová slova
Controlling, podnikové řízení, integrace, manažerské nástroje, integrace věcného a finančního plánu, konvergenční controllingový koncept, controllingová aplikace, controller.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)