česky  čs
english  en
Právo, bezpečnost a duševní vlastnictví (2382054)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:PBDVSchválen:16.11.2017
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:Kredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
ákladní orientace v právním systému je nezbytnou součástí profesního vybavení vysokoškolsky vzdělaného odborníka. Předmět má proto především za cíl, a to formou přednášek, cvičení a využití odborné literatury a platné právní úpravy, orientovat studenty v právním řádu České republiky, jednotlivých formách práva a systému práva (právních odvětvích). Je nezbytné, aby si studenti osvojili základní právní instituty, se kterými v praxi a to zejména profesní, budou pravidelně přicházet do kontaktu a naučili se pracovat se Sbírkou zákonů. Současně ale předmět sleduje účel vést studenty k získání některých praktických návyků a postupů při aplikaci práva, zejména v oblasti smluvních a jiných významných právních vztahů a k přípravě odborných prezentací a chápání základních vazeb mezi právem a technikou.
Osnova
1. Prameny českého práva. Sbírka zákonů a práce s ní, formy státní moci podle Ústavy, právní vztahy
2. Právní status fyzické osoby, právní způsobilost právnických osob, právní skutečnosti
3. Právní úkony, uzavírání smluv, pojetí právní odpovědnosti, odpovědnost za škodu, odpovědnost za vady
4. Odpovědnost za prodlení
5. Patentové právo a jeho uplatňování v rámci ČR a EU, základy průmyslového a jiného duševního vlastnictví
6. Autorský zákon a důsledky z něho plynoucí
Literatura
Klimeš,F.: Základy práva, skripta, vydavatelství ČVUT, Praha 2005 ISBN 80-01-03273-6
Gerloch,A.: Teorie práva, 4.upravené vydání, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,s.r.o, Plzeň 2007 ISBN 978-80-7380-023-9
Švestka,J., Dvořák,J. a kol.: Občanské právo hmotné 1, ASPI Wolters Kluwer, 2009, ISBN 978-80-7353-468-0
Švestka,J,. Dvořák,J. a kol.: Občanské právo hmotné 2, ASPI Wolters Kluwer, 2009, ISBN 978-80-7353-473-4
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)