česky  čs
english  en
Management a ekonomika podniku (2382070)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:MEPSchválen:23.03.2015
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je navržen tak, aby posluchače strojní fakulty seznámil se základními ekonomickými východisky nutnými pro technické uvažování a pomohl pochopit základní vztahy mezi náklady a výnosy a výdaji a příjmy a dalšími základními ekonomickými pojmy a jejich věcnou náplní. Cílem je, aby posluchači byli schopni sestavit provozní rozpočet a jednoduchou kalkulaci nákladů na výrobky a služby, a aby pochopili základní strukturu účetních výkazů. V oblasti managementu seznamuje se základními manažerskými funkcemi a jejich obsahem, se způsoby využití síťové analýzy v řízení projektů, s aplikací vícekriteriálního rozhodování, se základy marketingu a strategického managementu.
Osnova
• Ekonomika podniku a základy mikroekonomie
• Náklady a výnosy, řízení nákladů
• Základní nákladové, výnosové i investiční propočty.
• Kalkulace nákladů na produkty.
• Základní podnikové výkazy a jejich manažerská interpretace.
• Finanční analýza podniku.
• Hodnocení investičních projektů.
• Řízení projektů-síťová analýza.
• Vícekriteriální rozhodování, vývoj managementu.
• Management, manažerské funkce.
• Vybrané kapitoly z marketingu pro strojaře.
• Vybrané kapitoly ze strategického managementu.
Osnova cvičení
1. Organizační. Způsob práce v kurzu. Pravidla práce před seminářem a na semináři.
2. Vybrané kapitoly z marketingu. Příklady k procvičení na postavení produktu na trhu, matice BCG a matice GE.
3. Příklady na procvičení na téma: Poptávková funkce, celkové výnosy.
4. Příklady na procvičení na téma: BEP - pochopení bodu zvratu.
5. Příklady na procvičení na téma: Přirážková kalkulace.
6. Příklady na procvičení na téma: Kalkulace pomocí HRS, příspěvek na úhradu.
7. Příklady na procvičení na téma: Rozpočet.
8. Závěrečný test z oblasti EKONOMIKA PODNIKU.
9. Příklady na procvičení na téma: Síťový graf a metoda CPM.
10. Příklady na procvičení na téma: Síťový graf a metoda CPM.
11. Příklady na procvičení na téma: Vícekriteriální rozhodování.
12. Příklady na procvičení na téma: Vícekriteriální rozhodování.
13. Závěrečný test z oblasti MANAGEMENT PODNIKU
Literatura
Studijní materiály
Povinná literatura pro přednášky:
1) FREIBERG, František a Martin ZRALÝ. EKONOMIKA PODNIKU. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008, 126 s. ISBN 978-80-01-04144-4.
2) ŽÁČEK, Vladimír. MANAGEMENT PODNIKU. 2. přepracované vydání. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-05980-7.
3) ŽÁČEK, Vladimír: PRŮMYSLOVÝ MARKETING. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. ISBN 978-80-01-04492-6.
Povinná literatura pro cvičení:
1) ZRALÝ, Martin a kol. MANAGEMENT A EKONOMIKA PODNIKU - SBÍRKA ÚLOH PRO CVIČENÍ. 2. přeprac. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014, 218 s. ISBN 978-80-01-05460-4.
Doporučená literatura k předmětu:
1) SAMUELSON, Paul A. a William D. NORDHAUS. EKONOMIE. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1991, xl, 1011 s. ISBN 80-205-0192-4.
2) ŽÁČEK, Vladimír: MANAGEMENT: Teorie, zásady, praxe. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. ISBN 978-80-01-05594-6.
3) KOTLER, Philip: MARKETING OD A DO Z (Osmdesát pojmů, které by měl znát každý manažer). Praha: Management Press, 2003. Knihovna světového managementu. ISBN 80-7261-082-1.
Požadavky
1. Omezenost zdrojů a její důsledky. Užitek, mezní užitek, užitek a cena, poptávková funkce, rozbor poptávky. Vazba poptávkové a výnosové funkce. Tržní rovnováha.
2. Nákladové funkce: celkové, průměrné a přírůstkové. Nákladově - výnosové varianty.
3. Základní podnikové bilance (sestavy) - tříbilanční systém. Hlavní položky bilancí a jejich náplň. Hlavní závěry pro technicky zaměřeného řídicího pracovníka.
4. Rozvaha: Hlavní položky rozvahy, vazba na další podnikové bilance (sestavy). Požadavky na velikost položek v rozvaze.
5. Rozbor položek výsledovky (výkazu zisku a ztráty). Formy výsledovky. Výkaz Cash-flow. Způsoby sestavení.
6. Základní manažerské členění nákladů. Kalkulace nákladů na produkty a zakázky. Její klíčové faktory. Role kalkulační jednice (+ příklady kalkulačních jednic).
7. Přístupy ke kalkulaci nákladů (předběžná, výsledná). Target costing (limitní, cílová kalkulace).
8. Účel kalkulace nákladů. Přirážková kalkulace. Metoda hodinových nákladových sazeb (režijních sazeb). Kalkulace s příspěvkem na úhradu - využití vícestupňového příspěvku v kalkulačním vzorci.
9. Provozní rozpočty: Účel. Obsah. Tvorba. Vyhodnocování.
10. Statické a dynamické metody hodnocení investičních projektů-hlavní rozdíly. Klíčové charakteristiky metod pro dynamické hodnocení.
11. Krátkodobé a dlouhodobé finanční zdroje ke krytí potřeby kapitálu.
12. Statická a dynamická analýza hospodaření, vypovídací schopnost ukazatelů a finančních bilancí. Měření podnikové aktivity, rentability, likvidity a zadluženosti.
13. Vývoj managementu, postavení manažera v podniku, manažerská hierarchie v podniku a jejich základní úkoly, předpoklady pro manažerskou práci, funkce managementu.
14. Podstata plánování v podniku, podnikové cíle, síťová analýza a její uplatnění v plánování.
15. Základní pojmy organizování, členění podnikových organizačních struktur.
16. Vedení lidí, motivační teorie, management lidských zdrojů, kontrolování, kontrola a audit, analyzování, implementace.
17. Rozhodování, podmínky rozhodování, klasifikace rozhodovacích procesů, vícekriteriální rozhodování, metody stanovení váhy důležitosti kritérií, metody agregace hodnotících kritérií.
18. Marketing a jeho definice, základy marketingové koncepce, marketingový mix a jeho nástroje, základní členění tržních vztahů.
19. Segmentace, targeting, positioning, marketingový přístup k trhu.
20. Produkty a jejich tržní postavení, matice BCG a matice GE.
21. Strategický management a jeho základní pojmy, rozdíl mezi operativním a strategickým managementem, makroanalýza a mikroanalýza okolí podniku a vnitřního prostředí podniku.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)