česky  čs
english  en
Manažerské propočty (2382071)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:MPROSchválen:23.03.2015
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Kurz je orientován projektově, tj. zásadně na řešení konkrétních typických manažerských
úloh. Tomu odpovídá i způsob práce v kurzu a podmínky jeho úspěšného zakončení. Kurz je
zaměřen na různé nákladově-výnosové propočty, vč. propočtů bodu zvratu, na propočty
interakce mezi náklady, kapacitou a cenou, na vyjádření různých způsobů propočtu
nákladových odchylek. Věnuje se správnému postupu tvorby a vyhodnocení rozpočtů
různých typů. Klade důraz na práci s vhodně navrženým kalkulačním vzorcem a na jeho
manažerské využití. Zaměřuje se na důsledné propočty hodnot kalkulačních položek
vhodnými metodami a postupy. Ukazuje na roli podnikového účetnictví v interakci
s ostatními soustavami a jeho význam pro relevantní manažerská rozhodnutí. Ukazuje, jak
postupovat při propočtech spojených s návrhem nových nebo inovovaných produktů.
Zahrnuje také propočty na podporu investičních a finančních rozhodnutí. Zařazena je také
partie o tom, jak konstruovat strukturu a návaznosti ve vnitropodnikovém účetnictví
z hlediska výkonového a odpovědnostního. Při výuce se pro demonstraci důležitých
poznatků a vazeb využívají připravené počítačové modely.
Osnova
1. Cíle, struktura a úkoly kurzu. Role technika-manažera. Manažerské propočty a jejich význam. Návaznost na další kurzy. Proč je třeba rozhodování podpořit propočty. Základní prvky podnikového systému řízení a jejich vzájemná vazba. Význam nákladů v manažerských propočtech. Manažersky významné členění nákladů. Propočty bodu
zvratu a jeho úskalí. Alternativní přístupy ke konstrukci úloh propočtu bodu zvratu.
2. Podnikové rozpočty a plány. Účel, struktura a postup tvorby a vyhodnocení.
3. Manažerská práce s rozpočty. Varianty podnikových rozpočtů. Jejich tvorba a vyhodnocování.
4. Manažerský význam kalkulace. Vhodné alternativy kalkulačního vzorce a práce s kalkulačním vzorcem. Základní kalkulační metody a postupy a jejich uplatnění.
5. Varianty metody hodinové nákladové sazby a jejich aplikační uplatnění.
6. Analýza rozpočtových odchylek, dynamické a přepočtené rozpočty.
7. Investiční rozhodování a jeho metody.
8. Způsoby financování investičních projektů a jejich nákladové dopady.
9. Tříbilanční systém, jeho náplň a jeho využití pro manažerské řízení.
10. Roční plán - jeho náplň, využití a proces tvorby.
11. Měření výkonnosti podniku. Určující ukazatele a jejich vypovídací schopnost.
12. Integrační vazby v systému podnikového řízení, vazby mezi informačními systémy.
13. Závěr, rekapitulace hlavního poselství kurzu, shrnutí základních poznatků a debata k obsahu a přínosu kurzu.
Osnova cvičení
1. Uvedení do programu kurzu. Pravidla práce před seminářem a na semináři. Vytvoření týmů.
2. Bod zvratu a jeho úskalí. Ilustrace na úlohách.
3. Případové studie - ilustrace vazby mezi náklady, kapacitou a cenou.
4. Provozní rozpočet: vytvoření provozního rozpočtu na bázi interakce činností a jejich kapacity, přiřazení zdrojů a nákladových propočtů jednotlivých položek.
5. Nákladová kalkulace - aplikace vertikální hodinové nákladové sazby v kombinaci s variabilní kalkulací pro alokaci nákladů k produktům
6. Analýza rozpočtových odchylek a jejich manažerská interpretace.
7. Výpočet cash-flow generovaného investicí.
8. Aplikace statických a dynamických metod pro hodnocení investic, vyhodnocování různých forem financování investic.
9. Tvorba ročního plánu - 1. část.
10. Tvorba ročního plánu - 2. část.
11. Prezentace semestrálních prací - 1. část.
12. Prezentace semestrálních prací - 2. část.
13. Vyhodnocení kurzu. Zápočet.
Literatura
Primárními podklady jsou materiály sdílené na moodle-vyuka.cvut.cz. Dále pak:
(1) Zralý, M.: Manažerské účetnictví - Sbírka úloh, skripta, Vyd. ČVUT
(2) Zralý, M.: Ekonomika podniku, studijní text.pdf, rev. 2014
(4) Zralý, M. a kol.: Management a ekonomika podniku - Souhrnná úloha, Vyd. ČVUT v Praze, 2010
Poznámka: Při výuce budou použity ilustrativní počítačové modely.
Další doporučené prameny:
(5) Cokins, G.: Activity-Based Cost Management, John Wiley and Sons
(6) Král, B. a kol: Manažerské účetnictví, Management Press, 2006 nebo později
(7) Král, B., Zralý, M.: Vybrané relevantní příspěvky z posledního období uvedené na
společném disku - budou příp. doplněny.
(8) Zralý M.: Řízení nákladů - Sbírka úloh, skripta ČVUT
Další odkazy na literaturu k jednotlivým okruhům budou případně uvedeny během semestru.
Požadavky
Požadované předběžné znalosti: Absolvování kurzu: Management a ekonomika podniku.
Požadavky na studenty:
Zpracování všech zadaných úloh, jejich prezentace a obhájení řešení.
Zpracování semestrální práce.
Získání alespoň 50% z průběžných testů.
Předepsaná docházka na kurz.
Klíčová slova
manažerské rozhodování, podnikové náklady, řízení nákladů, provozní rozpočet, kalkulace nákladů, hodnocení investic, roční plán
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)