česky  čs
english  en
Řízení jakosti (2382105)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:26.05.2004
Platí do: ??Rozsah:1P+1C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět uvádí studenta do problematiky řízení jakosti a metrologie v podniku. To znamená jak zabezpečit potřebnou jakost výrobků a služeb v podniku. K tomu studentovi slouží znalos-ti spirály jakosti norem ISO 9000:2000. Význam jakosti je dán jeho průřezem celým podni-kem. Dále se student seznámí s aplikací "Sedmi základních nástrojů pro řízení jakosti", dále pak také se základy teorie spolehlivosti, s moderními definicemi spolehlivosti, pravděpodob-nostními charakteristikami spolehlivosti, spolehlivostí sériové a paralelní soustavy.. Statistic-ká kontrola jakosti se skládá ze statistické analýzy výrobního procesu, statistické regulace a statistické přejímky. S tím také souvisí identifikace znaků jakosti a modelování znaků jakosti. Dále je vhodné, aby se student seznámil se sedmi novými nástroji pro management jakosti a s ekonomikou jakosti.
Osnova
Etapy tvorby jakosti, norma ISO 9000:2000, spirála jakosti. Metrologie v řízení jakosti. Sedm základních nástrojů pro řízení jakosti (formuláře, statistické třídění a histogram, Ishikawův diagram příčin a následků, statistická regulace, Paterova analýza, vývojový diagram, bodový diagram). Sedm nových nástrojů pro management jakosti a jejich aplikace. Statistická analýza a regulace výrobního procesu, statistická přejímka. Ekonomika jakosti. Spolehlivost a údržba.
Literatura
Kožíšek, J.: Management jakosti I, VČVUT, Praha 2005
Kožíšek, J.: Management jakosti II, VČVUT, Praha 2005
Plura, J.: Plánování a neustálé zlepšování jakosti, Computer press, Praha 2001
Tošenovský, J.; Noskievičová, D.: Statistické metody pro zlepšování jakosti, Montanex, Ost-rava 2000
Klíčová slova
Jakost, znak jakosti, spirála jakosti, ISO 9000:2000, sedm základních nástrojů ŘJ, statistická analýza výrobního procesu, statistická regulace výrobního procesu, statistická přejímka, spo-lehlivost, údržba.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)