česky  čs
english  en
Počítačová simulace ve výrobě (2382150)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:22.03.2013
Platí do: ??Rozsah:1P+2C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Počítačová simulace se sice využívá již více než 40 let, nicméně až v posledních letech se z ní stává (nejenom díky Industry 4.0) naprosto zásadní a nepostradatelný nástroj pro oblast návrhu nových a zlepšování stávajících podnikových procesů a systémů. Dokonce se od roku 2010 v různé podobě opakovaně objevuje mezi top 10 strategickými technologickými trendy. Důvodem je zejména neustále rostoucí složitost a dynamičnost podnikových procesů a systémů a to nejenom těch výrobních a logistických. Abychom totiž mohli tyto procesy a systémy lépe pochopit, poznat, navrhovat a optimalizovat neobejdeme se v mnoha případech bez komplexního, systematického přístupu. Právě k tomuto účelu máme k dispozici silný nástroj - počítačovou simulaci, která se stává zcela nezbytným nástrojem pro zodpovědné rozhodování manažerů, ekonomů, průmyslových inženýrů, plánovačů, technologů a dalších profesí.

S ohledem na neustále rostoucí důležitost počítačové simulace si předmět klade 2 hlavní cíle. Jednak představit a přiblížit posluchačům problematiku počítačové simulace (viz tematické oblasti níže). Jednak seznámit posluchače s funkcemi a možnostmi využití 2D a 3D softwarů využívaných pro simulaci (převážně SW FlexSim) a dát jim prostor vyzkoušet si řešení reálných problémů z průmyslové praxe (viz tematické oblasti níže). Vykročte do budoucnosti tím nejlepším možným způsobem!
Osnova
1. Počítačová simulace (smysl a význam, přednosti a omezení, možnosti využití, terminologie)
2. Metodika zpracování simulačního projektu - část 1 (představení a specifikace jednotlivých fází)
3. Metodika zpracování simulačního projektu - část 2 (představení a specifikace jednotlivých fází)
4. Optimalizace (typy řešených problémů, optimalizační metody)
5. Zavádění počítačové simulace (způsoby zavádění, nároky, etapy)
6. Simulační nástroje (klasifikace, požadavky na nástroje, nabídka na trhu, představení vybraných nástrojů)
7. Simulace komplexních systémů (příklady komplexních systému a jejich problematické oblasti)
Osnova cvičení
1. Úvod do předmětu (základní požadavky, průběh předmětu, ...).
2. Představení pracovního prostředí vybraného simulačního nástroje (softwaru).
3.-5. Tvorba jednoduchých simulačních modelů se zaměřením např. na kapacitní bilancování pracovišť - představení základních objektů, jejich nastavení a použití na jednoduchých příkladech.
5.-6. Samostatné řešení jednodušších ucelených problémů z praxe (automobilový průmysl, elektrotechnický průmysl, ...) - analýza problému, tvorba modelu, simulace, vyhodnocení, optimalizace, diskuze.
7. Simulace logistiky - představení objektů pro simulaci logistiky, jejich nastavení a použití na jednoduchém příkladu. Samostatné řešení jednoduchého problému z praxe.
8. Simulace lidských zdrojů - představení objektů pro simulaci lidských zdrojů, jejich nastavení a použití na jednoduchém příkladu.
9. Návrh a realizace experimentů. Optimalizace s využitím genetického algoritmu.
10.-12. Týmové řešení závěrečného projektu s cílem vyzkoušet si aplikovat získané znalosti na komplexním reálném problému z průmyslové praxe.
13. Závěrečné ověření získaných znalostí.
Literatura
- Poskytnuté elektronické podklady. Tutoriály a manuály k používaným softwarům (součástí instalace).
- DLOUHÝ, Martin et al. Simulace podnikových procesů. 2., upr. vyd. Brno: Computer Press, 2011. 206 s. ISBN 978-80-251-3449-8.
- LAW, Averill M. Simulation modeling and analysis. Fifth edition. New York: McGraw-Hill Education, 2015. xviii, 776 stran, 4 nečíslované strany obrazových příloh. McGraw-Hill international editions. ISBN 978-1-259-25438-3.
- BANKS, Jerry et al. Discrete-event system simulation. 5th ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Education, C2010. 640 s. International edition. ISBN 978-0-13-815037-2.
- KAVAN, Michal. Výrobní a provozní management. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 424 s. Expert. ISBN 80-247-0199-5.
- ZELENKA, Antonín. Projektování výrobních systémů. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1995. 365 s. ISBN 80-01-01302-2.
- ZELENKA, Antonín, VOLF, Luděk a POSKOČILOVÁ, Antonie. Projektování výrobních systémů: návody na cvičení. Vyd. 1. V Praze: České vysoké učení technické, 2009. 150 s. ISBN 978-80-01-04394-3.
- KAVAN, Michal. Výrobní management. Vyd. 2. V Praze: Nakladatelství ČVUT, 2006. 213, [10] s. ISBN 80-01-03445-3.
Klíčová slova
modelování, simulace, optimalizace, simulační studie, simulační projekt, flexsim, tecnomatix plant simulation
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)