česky  čs
english  en
Právo v podnikání (2383003)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:30.04.2009
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je určitým doplněním odborného ekonomického a managerského vzdělání studentů příslušného oboru. Má blíže rozvinout legislativní rámec podnikatelské činnosti, ve které budou absolventi ve své budoucí praxi převážně působit, ať již jako podnikající osoby případně osoby v závislé činnosti. Předmět se proto zaměřuje nejen na obecné otázky právního režimu podnikání dle občanského zákoníku a některých zvláštních zákonů, ale je potřebné zvládnout též podstatu dalších právních institutů, které s podnikáním souvisejí a jsou zejména předpokladem úspěšného a bezporuchového výkonu této činnosti. Absolvování předmětu by mělo studentům poskytnout též některé praktické návody k postupům, které s problematikou souvisí, jako je získání odpovídajícího podnikatelského oprávnění, řízení ve věcech obchodního rejstříku, postup při zakládání obchodních společností, vstup do pracovněprávních vztahů a jejich ukončení a další.
Osnova
l. Pojem a právní úprava podnikatelské činnosti v ČR a EU.
2. Podnikatelé a jejich členění.
3. Základy živnostenského práva.
4. Obchodní firma. Právní jednání podnikatelů.
5. Obchodní rejstřík.
6. Obchodní korporace I.
7. Obchodní korporace II.
8. Právo hospodářské soutěže.
9. Závazkové vztahy.
10. Odpovědnost ze závazkových vztahů.
11. Pracovněprávní vztahy při podnikání.
12. Vybrané otázky cenných papírů.
13. Insolvence podnikatelů
Osnova cvičení
1.Úvodní cvičení
Zadání úkolů. Požadavky na zápočet. Zopakování základů právní úpravy podnikání
2.Základy živnostenského práva
Ověření znalosti právní úpravy podmínek provozování živnosti. Postup při ohlášení živnosti a žádosti o koncesi
3.Obchodní rejstřík
Procvičení způsobů zahájení řízení ve věcech zápisu do obchodního rejstříku
Opisy z obchodního rejstříku
Soudní poplatky za řízení ve věcech obchodního rejstříku
4.Obchodní společnosti
Ověření znalosti právní úpravy způsobů založení obchodních společností
Sepsání společenské smlouvy o založení komanditní společnosti
5.Obchodní závazkové vztahy
Ověření znalosti právních důvodů vzniku a zániku závazků
Rozlišení absolutních a relativních obchodů
Procvičení obchodních smluv
6.Pracovněprávní vztahy při podnikání
Ověření znalosti právní úpravy způsobů zániku pracovního poměru
Sepsání výpovědi
Hodnocení. Zápočty
Literatura
Ondřej/Plchová/Abrahám/Pulgert: Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU, C.H.BECK, 2007
Eliáš,K.a kol.: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem, Sagit, a.s., 2012
Tichý,L.: Obecná část občanského práva, C.H.BECK, 2014
Čihák,L.: Nové soukromé právo - rekodifikace, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň, 2013
Hurdík,J. a kol.: Občanské právo hmotné, Obecná část, Absolutní majetková práva, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň, 2013
Janků,Kelblová,Uhlířová,Zapletalová: Nové občanské právo v kostce- Stručný úvod, C.H.Beck

Požadavky
Písemná práce dle zadání vyučujícího. Zápočtový test.
Klíčová slova
Podnikání, podnikatel, živnost, obchodní firma, společenská smlouva, závazkový vztah, pracovní poměr, cenný papír, insolvence
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)