česky  čs
english  en
Sociální psychologie (2383010)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:21.04.2008
Platí do: ??Rozsah:1P+1C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Sociální psychologie představuje jednu z nejdůležitějších aplikovaných disciplín psychologie.
Kurz je věnován problematice člověka v sociálních situacích a vlivu skupiny na osobnost člo-věka. Studuje se dynamika malých sociálních skupin a interakce a dále problematika souvise-jící s komunikací (základy komunikace, druhy komunikace) . Pozornost je věnována posto-jům a jejich vytváření, konfliktům a jejich řešení. Důležitým tématem je i socializace osob-nosti a sociální role. Další problematikou je stress a frustrace a na ně navazující ego-obranné mechanismy. Důležitým tématem je i socializace osobnosti a sociální role. Cvičení jsou vě-nována vlastní prezentaci studentů k jednotlivým tématům.
Osnova
Úvod do studia. Psychologie osobnosti - složky osobnosti. Motivace- Maslowova teorie hod-not. Herzbergova dvoufaktorová teorie. ERG teorie. Postoje - druhy postojů, utváření postojů, změna postojů. Komunikace - základy komunikace, druhy komunikace.Stress, frustrace, ego-obranné mechanismy. Psychologie skupinového života - dynamika malých sociálních skupin, interakce. Sociální psychologie organizace.
Osnova cvičení
1.-8. Přednesení referátů
Literatura
ATKINSON, R.C., Psychologie, Victoria publishing, 1993.
BEDRNOVÁ, E. ; NOVÝ, I., Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, 1998. ISBN 80-85943-57-3.
PROVAZNÍK V, Psychologie pro ekonomy, Praha: Grada, 1997.
NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie osobnosti. Praha: Management Press, 1993. ISBN 80-85603-34-9.
NAKONEČNÝ, M., Sociální psychologie. Praha: Academia, 1999. ISBN 80-200-0690-7.
HODGES PERSELL, C., Understanding Society. An Introduction to Sociology. New York: Harper & Row Publishers, 1987. ISBN 0-06-045124-6.
BROWN, J.A.C., The Social Psychology of Industry. Penguin Books, 1980. ISBN 02.0296.X.
GEIST, B. Sociologický slovník. Praha: Victoria Publishing, a.s., 1992. ISBN 80-85605-28-7.
HARTL, P. Psychologický slovník. Praha: Budka, 1993. ISBN 80-901549-0-5.
ŘEZÁČ, J., Sociální psychologie. Brno 1998
Požadavky
1.Přednesení referátů na přednáškách a cvičeních (seminářích). (Studenti v kombinovaném studiu mají určité úlevy, větší množství absencí je zpravidla vyvažováno zpracováním rozsáhlejší seminární práce.)
2.Odevzdání seminární práce na předem dohodnuté téma v rozsahu deseti stránek a následná rozprava.
3.Případně vědomostní test z povinné literatury (záleží na kvalitě seminární práce).
Je třeba individuálně dohodnout s garantem kurzu.
Klíčová slova
Motivace, postoje, komunikace, stress, frustrace, ego-obranné mechanismy, dynamika malých sociálních skupin, interakce, složky osobnosti.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)