česky  čs
english  en
Management (2383018)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:24.04.2009
Platí do: ??Rozsah:1P+1C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je svým obsahem zaměřen na využití postupů a metod managementu v podnikové praxi. Podává základní teoretická východiska a metodické postupy pro práci podnikového manažera. Prohlubuje základní znalosti projektového managementu a metod spjatých se strategickým managementem (SWOT analýza, analýza vnitřního prostředí a vnější okolí, generické strategie, Bowmanovy strategické hodiny).
Osnova
1. Základní pojmy, postavení manažera v podniku, manažerské přístupy k podnikání, předpoklady pro manažerskou práci, manažerská etika.
2. Metody a postupy využitelné v manažerské praxi, funkce managementu, racionalita v rozhodování.
3. Řízení projektů, znaky projektů, specifika řízení projektů, metody řízení projektů.
4. Strategický management - základní pojmy, analýza vnitřního prostředí podniku a vnějšího (obecného a oborového) okolí podniku.
5. SWOT analýza, Porterův model, generické strategie, Bowmanovy strategické hodiny.
6. Sociální akceptace v podnikové praxi.
7. Využití scénářů ve strategickém managementu.
Osnova cvičení
1. Vstupní test, organizačně-právní forma podniků a její změny.
2. Kontrolní test 1, test asertivity.
3. Zadání projektů, SWOT analýza - řešení příkladů.
4. Zpracování a prezentace projektů.
5. Kontrolní test 2, síťová analýza v plánování.
Literatura
1. Žáček, Vladimír: Management podniku. ČVUT v Praze, Česká technika - nakladatelství ČVUT, učební text, Praha 2009, ISBN 978-80-01-04370-7
2. Žáček, Vladimír: Teorie management. ČVUT v Praze, Česká technika - nakladatelství ČVUT, učební text, Praha 2008, ISBN 978-80-01-03963-2
3. Vodáček, Leo, Vodáčková, Oľga: Moderní management v teorii a praxi. 3. rozšířené vydání, Management Press, Praha 2013, ISBN 978-80-7261-232-1
4. Magretta, Joan: Co je to management. Jaká je jeho úloha a proč je věcí každého z nás. Management Press, Praha 2004, ISBN 80-7261-106-2
Požadavky
Požadavky pro udělení zápočtu : docházka, prezentace, aktivní účast, zpracování příkladů řešených na seminářích a jejich odevzdání vyučujícímu, úspěšné zvládnutí průběžných kontrolních testů a závěrečného zápočtového kontrolního testu.
Závěrečný zápočtový kontrolní test z následujících tématických okruhů:
1. Základní pojmy. Postavení manažera v podniku, manažerské přístupy k podnikání, předpoklady pro manažerskou práci, manažerská etika.
2. Organizačně-právní formy podniků a jejich změny.
3. Funkce managementu, metody analýzy vnitřního prostředí a vnějšího okolí podniku.
4. SWOT analýza, Porterův model, generické strategie, Bowmanovy strategické hodiny.
5. Řízení projektů, znaky projektů, specifika řízení projektů, metody řízení projektů.
6. Strategický management - základní pojmy, analýza vnitřního prostředí podniku a vnějšího (obecného a oborového) okolí podniku.
7. Sociální akceptace, využití scénářů ve strategickém managementu.
Klíčová slova
Základní pojmy managementu, postavení manažerů v podniku, podniková kultura, manažerská etika, funkce managementu, řízení projektů, vize, mise (poslání), cíle, strategie, konkurenční prostředí, vnitřní prostředí podniku, obecné a oborové okolí podniku, Porterův model, generické strategie, Bowmanovy strategické hodiny, SWOT analýza.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)