česky  čs
english  en
Strojírenská ergonomie (2383035)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:SERGSchválen:23.03.2015
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu "Strojírenská ergonomie" je seznámit posluchače s problémy, omezeními a optimálním řešením elementárního prvku podniku či organizace, se systémem člověk - technika (stroj) - prostředí. Charakter předmětu vychází z antropocentrického principu, tedy že každý systém ČTP ať již ve výrobní, řídící, technologické, projekční či jiné oblasti je nutno jednoznačně přizpůsobit možnostem, schopnostem a dovednostem nejslabšího prvku - tedy daného člověka. Posluchači se naučí nejen vycházet z limitů člověka při projektování systému ČTP, ale i hodnotit stávající ergonomickou úroveň systému a navrhovat racionalizační opatření pro jeho optimalizaci. Posláním předmětu tedy je, aby absolventi FS dokázali při své práci na všech úrovních a oblastech hospodářství jak zajistit optimální pracovní pohodu svou, tak i uživatelů navrhovaných systémů i svých podřízených. Neopomenutelným výstupem je i ochrana zdraví člověka i vyšší kvalita a produktivita práce.
Vyučující
Ing. Martin Kyncl Ph.D.
Letní 2021/2022
Ing. Ladislav Vaniš
Letní 2021/2022
Osnova
1.Úvod ? Ergonomie a Ergatika. Model ohrožení.
2.Antropocentrismus. Fyzické parametry člověka.
3.Smyslové parametry člověka. Mentální parametry. Spolehlivost lidského činitele.
4.Technika ? rozměrové řešení. Komunikace člověk ? technika. Ovladače.
5.Sdělovače. Vazby ovladač ? sdělovač. Vybavení pracoviště.
6.Technická estetika.
7.Prostředí. Osvětlení.
8.Záření. Hluk. Chvění a otřesy.
9.Klimatické podmínky. Barevné řešení.
10.Zátěž fyzická. Metody měření.
11.Zátěž psychická. Metody měření. Ekonomie pohybů a režim práce.
12.Bezpečnost práce. Hygiena práce. Sociální podmínky a životní prostředí.Ergonomické projektování.
13.Normování lidské práce. Ukazatele lidské práce. Rizikovost.
Osnova cvičení
1. ? 6. Měření laboratorních úloh
2. ? 13. Prezentace semestrálních prací studentů
Literatura
Chundela, L.: Ergonomie, skripta FS ČVUT, 2005
Chundela, L.: Strojírenská ergonomie - příklady, skripta FS ČVUT, 2005
Grandjean, E.: Ergonomice and Health in modern Office, London TF, 1984
Chapanis, A.: Man- maschine - engineering, London, 1965
Král, M.: Ergonomie a její využití v tech. praxi, I.+II.., Brno, Ostrava, 1994, 1998
Mc Cormick, E.J.: Human faktors engineering, N.Y., 1964
Durrel, K, F. H.: Ergonomice, London, 1975
Šmíd, N.: Ergonomické parametry, Praha SNTL, 1977
Veber, V.: Pracovní prostředí, Praha, 1982
Požadavky
Vypracování osmi laboratorních úloh. Vypracování a prezentace semestrální práce o rozsahu 5 stran textu.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)