česky  čs
english  en
Ekonomie (2383037)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:26.05.2005
Platí do: ??Rozsah:1P+1C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu ekonomie je naučit posluchače správně používat základní pojmy obvyklé v oboru a porozumět ekonomickým zákonitostem. Naučit znalostem ekonomie potřebným pro navazující předměty. Na ekonomii navazují další předměty orientované na mikroekonomii a makroekonomii, řízení podniku, zejména oblast finančního řízení. Ekonomie patří k základní výbavě manažera, který porozumí obsahu a struktuře předmětu a umí získané znalosti propojit s technickými disciplinami. Posluchači mohou tento předmět využít ve svém zaměstnání jako ekonomičtí manažeři střední úrovně podnikového řízení, finanční vedoucí, metodikové a navrhovatelé podnikových norem apod.
Osnova
Úvod do ekonomie a její charakteristika. Výrobní faktory a jejich charakteristika. Formy vývoje hospodářství. Činitelé národního hospodářství. Koloběh hodnot v hospodářství. Národohospodářské agregáty. Vztah mezi národohospodářskými veličinami. Vazby mezi národním jměním a národním bohatstvím. Rozvinutá důchodová bilance. Práce s národohospodářskou statistikou. Klasická ekonomická teorie. Mikroekonomická teorie a její rozdělení a obsah. Teorie spotřebitele, utilita a její pojetí. Nákladová analýza a modely nákladů a výnosů. Modely tržních situací.
1.Úvod do ekonomie, rozdělení ekonomie, hospodaření
2.Kapitál a jeho chápání, výrobní faktory
3.Vývoj hospodářství a jeho druhy Činitelé národního hospodářství
4.Makroekonomický koloběh.
5.Národohospodářské agregáty
6.Vztah mezi národohospodářskými veličinami
7.Vazby mezi NJ CP
8.Rozvinutá důchodová bilance
9.Práce s národohospodářskou statistikou
10.Klasická ekonomická teorie
11.Mikroekonomická teorie a její rozdělení a obsah
12.Teorie spotřebitele, utilita a její pojetí. Nákladová analýza a modely nákladů, výnosů
13.Modely tržních situací.
Osnova cvičení
1.Úvod do ekonomie, rozdělení ekonomie, hospodaření
2.Kapitál a jeho chápání, výrobní faktory
3.Vývoj hospodářství a jeho druhy Činitelé národního hospodářství
4.Makroekonomický koloběh.
5.Národohospodářské agregáty
6.Vztah mezi národohospodářskými veličinami
7.Vazby mezi NJ CP
8.Rozvinutá důchodová bilance
9.Práce s národohospodářskou statistikou
10.Klasická ekonomická teorie
11.Mikroekonomická teorie a její rozdělení a obsah
12.Teorie spotřebitele, utilita a její pojetí. Nákladová analýza a modely nákladů, výnosů
13.Modely tržních situací.
Literatura
Samuelson, P. A., Nordhaus,W.: Ekonomie, Svoboda, Praha, 1991
Sojka, M., Pudlák, J.: Ekonomie, Fortuna, Praha, 2006
Urban, J.: Základy teorie národního hospodářství, Aspi, Praha, 2003
Macík, K.: Mikroekonomie, ČVUT v Praze, Praha, 2003
Pačesová, H. Pichaničová, L.: Kapitoly z ekonomie, ČVUT v Praze, Praha, 1995
Požadavky
Aktivní účast na cvičeních, vypracování a prezentace referátu, včasné odevzdání a obhájení semestrální práce
Klíčová slova
Ekonomie, hospodárnost, výrobní faktory, národohospodářské agregáty, hospodářství, národní jmění, národní bohatství, hrubý národní produkt, mikroekonomie, makroekonomie, spotřebitel, užitečnost, nákladový model, zisk, výnos, poptávková funkce, trh, cena, konkurence.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)