Personální řízení (2383102)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:02.03.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět se věnuje stěžejním problémům personálního řízení ve kterých by se měl dobře orientovat každý řídící pracovník. Cílem předmětu je dobrá orientace studentů v oblasti personálního řízení a vhodná volba strategií při rozvoji této velmi důležité oblasti.
Vyučující
doc. Ing. Jan Horejc Ph.D.
Letní 2022/2023
doc. Ing. Jan Horejc Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
1.Poslání a funkce personálního managementu.
2.Hodnocení vnějších podmínek organizace.
3.Hodnocení vnitřních podmínek organizace.
4.Charakteristika zaměstnanců.
5.Plánování a stanovení cílů v oblasti personalistiky.
6.Získávání a výběr pracovníků.
7.Uvádění nových pracovníků do organizace a uvolňování lidí z organizace.
8.Rozvoj lidských zdrojů.
9.Přehled a význam faktorů motivace v personálním managementu.
10.Odměňování pracovníků.
11.Zaměstnanecké vztahy.
12.Vedení lidí.
13.Utváření kolektivů.
14.Psychologie, sociologie a pedagogika při řízení lidí.
Osnova cvičení
1. seminář: Úvodní hodina, seznámení s programem seminářů. Volba tématu seminární práce
2. seminář: Etiketa v práci manažera
Asertivita v jednání s lidmi
3. seminář: Osobnost člověka
Profesní a životní dráha člověka
4. seminář: Vytváření a vedení pracovních kolektivů
Průběžný test

5. seminář: Úloha vedoucího pracovníka
Prezentační dovednosti manažera
6. seminář: Osobní informace a dokumentace
Závěrečný test
7. seminář: Psychohygiena manažera
Zápočet
Literatura
Rejf,L.: Řízení lidských zdrojů. Skriptum ČVUT. Praha 2009,
Další doporučená literatura:
1.Milkovich,G.T., Bordeau,J.W: Řízení lidských zdrojů.Grada. Praha 1993
2.Armstrong,M.: Řízení lidských zdrojů. Grada Publishink, a.s., Praha 2002
3.Drucker,P.F.: Efektivní vedoucí.Management Press, Praha 1992
4.Werther.W.B., Davis,K.: Lidský faktor a personální management. Praha 1992
Časopisy: Moderní řízení, HRM
Požadavky
1. Během semestru musí studenti vypracovat a prezentovat semestrální práci na zvolené téma. Minimální rozsah písemné přípravy je 7 stran textu. Pro vystoupení je doporučena prezentace pomocí Power Pointu. Pro zápočet je třeba úspěšně prezentovat semestrální práci, odevzdat písemnou přípravu i přípravu na prezentaci v elektronické podobě.
2. Na seminářích studenti absolvují 2 testy. Pro zápočet je nutná 60% úspěšnost v každém nich.
3. Pro zápočet je třeba mít 80% prezenci na seminářích.
Klíčová slova
Personální řízení, hodnocení vnějších a vnitřních podmínek organizace, charakteristika zaměstnanců, získávání a výběr pracovníků, odměňování pracovníků, řízení lidí.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 28.5.2024, 15:27 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)