česky  čs
english  en
Projektové řízení (2385004)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:PMSchválen:21.08.2013
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:ZKredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Studenti si osvojí teoretické i praktické znalosti projektového řízení, čímž si rozšíří kvalifikaci o dovednosti, které využijí ve své budoucí pracovní praxi, neboť tato oblast je v současné době zaměstnavateli silně preferovaná. Seznámí se rovněž s problematikou plánovaní a přípravy projektového rozpočtu, řízením změn v projektu, řízením rizik v projektu a základními požadavky na roli a odpovědnost projektového manažera.
V rámci cvičení budou se studenty řešeny vybrané modelové studie, díky kterým získají praktický výklad postupů a technik řízení projektů, zlepší své tvůrčí, organizační, prezentační a komunikační dovednosti.
Osnova
Osnova ročníkového předmětu "Projektové řízení"

Zimní semestr
Program přednášek - osnova:

(1) Východiska managementu projektu. Co je projekt? Management projektů.
(2) Příprava a ověřování projektu. Fáze projektu, zásady přípravy projektu.
(3) Začlenění projektového managementu (PMG) do organizační struktury podniku.
(4) Týmový charakter managementu projektu. Základní pojmy, hierarchie, dozor projektu, manažer projektu, projektový tým.
(5) Řešení konfliktů obecně a v projektu, mentoring, koučink.
(6) Projektové plánování, věcný obsah, postup procesu plánování. Strukturovaná dekompozice činností projektů, matice zodpovědností.
(7) Časové implementační plány projektu, plánování nákladů, plánování rizika. Dokumentace plánovacího procesu, využití počítače v plánovacím procesu.
(8) Realizace projektu. Nástroje mapování stavu realizace projektu. Kontrola plnění termínů, zdrojů a nákladů. Řízení a kontrola kvality projektu. Způsoby vykazování stavu realizace projektu.
(9) Závěrečná fáze projektu. Obsah, procedury, dokumenty.
(10) Role poradců a smluvní vztahy s nimi. Požadavky na poradce, kdy je vhodné využít externí pracovníky? Výběr poradců a komunikace s nimi. Hodnocení jejich návrhů.
(11) Zodpovědnost kouče a poradce.
(12) Kapitál, projekt a investice. Zdroje financování, jmění podniku, investiční náklady.
(13) Analýza trhu a poptávky. Poptávka a nabídka. Elasticita poptávky a nabídky, analýza konkurence.

Letní semestr
Program přednášek - osnova:

(1) Úvod do předmětu, analýza fází projektu, (LRM) Logická rámcová matice.
(2) Aplikace SMART pravidel do projektového managementu a do kompetencí v projektu.
(3) Identifikace a řízení rizik projektu.
(4) Řízení kvality v projektech, standardy IPMA.
(5) Rozbor případové studie.
(6) Rozbor nejčastějších příčin nezdaru projektů, požadavky na vstupy a výstupy projektu.
(7) Řízení změny v průběhu projektu, její monitorování a kontrola.
(8) Řízení kreativity pracovníků a jejich motivace a stimulace.
(9) Základy etiky a morálky v řízení projektů.
(10) Metodologie ukončování projektů.
(11) Řízení životních cyklů projektů.
(12) Členění projektu do struktur WBS Work Breakdown Structure a specifikace prací dle SOW (Statement of Work).
(13) Monitorování realizace projektu s pomocí EVM (Earned Value Management).
Osnova cvičení
Zimní semestr
Program cvičení - osnova:

(1) Hodnocení proveditelnosti projektu.
(2) Modely organizačních struktur (PRMG).
(3) Strukturovaná dekompozice činností projektů, matice zodpovědností.
(4) Tvorba a výpočet časových implementačních plánů projektu.
(5) Plánování nákladů. Plánování rizika. Dokumentace plánovacího procesu.
(6) Využití počítače v plánovacím procesu, řízení realizace projektu, nástroje mapování stavu realizace projektu, kontrola plnění termínů, zdrojů a nákladů.
(7) Způsoby vykazování stavu realizace projektu, dokumenty závěrečné fáze projektu.
(8) Výpočty hodnocení efektivnosti investice do projektu. Analýza zdrojů financování investic.
(9) Metody prognózování. Extrapolace trendů, koeficienty konečného užití, expertní předpovědi.
(10) Kapacitní propočty, vyčíslení časových fondů a objemu produkce. Omezující podmínky výrobních programů.
(11) Stanovení počtu pracovníků a počtu pracovních míst. Zásady normování práce.
(12) Rozpočtování investic, tvorba a rozdělení zisku, Analýza kritického bodu.
(13) Výpočty s využitím počítače, ekonomické hodnocení projektu.

Letní semestr
Program cvičení - osnova:

(1) Úvod do cvičení, vysvětlení požadavků, procvičení Logické rámcové matice (LRM).
(2) Jednoduchý projekt 1), kompetence v projektu.
(3) Příklady řízení rizik projektu.
(4) Příklady na řízení kvality v projektech dle standardů IPMA.
(5) Jednoduchý projekt 2), organizace projektu, týmová práce.
(6) Sestavení rozpočtu projektu, praktické příklady.
(7) Jednoduchý projekt 3), požadavky na zdroje projektu, řízení změny v projektu.
(8) Příklady k procvičení dle standardů IPMA.
(9) Projekt 3), řízení změn v projektu, monitorování, kontrola.
(10) Další příklady řízení rizik projektu.
(11) Monitorování realizace projektu s EVM (Earned value management).
(12) Projekt 3), zakončení projektu a závěrečná zpráva.
(13) Prezentace individuálních projektů, závěrečný test.
Literatura
Literatura:

(1) Kavan, M.: Výrobní a provozní management, Grada Publishing, 2002.
(2) Rosenau.,M.D.: Řízení projektů, Computer Press, 2000.

Doporučená literatura:

* Kavan, M.: Projektové řízení inovací, skripta ČVUT, 2006
* Doležal Jan, Máchal Pavel, Lacko Branislav, a kolektiv: Projektový management podle IPMA, Grada Publishing 2012, ISBN: 978-80-247-4275-5, 528 stran: 528.
* Heldman Kim: PMP Praktický průvodce přípravou na zkoušku, Computer press 2013, 672 stran, EAN 9788025137994.
* Davis, Barbee: 97 klíčových znalostí projektového manažera, Computer press 2010, 240 stran, ISBN: 9788025128541.
* Fotr Jiří, Souček Ivan: Investiční rozhodování a řízení projektů, Grada Publishing 2010, ISBN 978-80-247-3293-0.
* Bentley Colin: Základy metody projektového řízení PRINCE2, ISBN 9780957607620.
Požadavky
* Choďte do učebny pravidelně a včas.
* Se spolužáky a vyučujícím se podělte se svými pozitivními nápady a postřehy.
* Buďte otevření a týmoví, ochotní se naučit něčemu a to sdílet s ostatními.
* Uložené úkoly plňte včas, nenechávejte vše na poslední chvíli.
* Dělte se ochotně a nezištně se svými nápady, zkušenosti a názory v rámci výuky.
* Snažte se studovat nad rámec povinností.
* Ocenit názory a hodnoty svých spolužáků.
* Zadané úkoly plňte kvalitně a včas.
* Respektujte základní principy akademického prostředí na ochranu soukromí a osobní integrity každého z posluchačů, co do jejich názorů a zkušeností.
Klíčová slova
Dozor projektu, mentoring, koučink. matice zodpovědností a rizik, logická rámcová matice, standardy IPMA, struktur WBS, specifikace prací dle SOW, Earned Value Management, kapacitní propočty, prognózování.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)