česky  čs
english  en
Energetická náročnost budov a systémů (2162105)
Departments:ústav techniky prostředí (12116)
Abbreviation:ENBApproved:26.02.2015
Valid until: ??Range:1+1
Semestr:ZCredits:3
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Energetické hodnocení budovy se zaměřením na vhodnou volbu souboru opatření vedoucí ke snížení roční spotřeby energie.
Teacher's
doc. Ing. Tomáš Matuška Ph.D.
Letní 2018/2019
doc. Ing. Tomáš Matuška Ph.D.
Letní 2017/2018
doc. Ing. Tomáš Matuška Ph.D.
Letní 2016/2017
Structure
1. Právní předpisy pro energetickou náročnost budov a systémů větrání, vytápění, klimatizace a chlazení.
2. Faktory ovlivňující energetickou náročnost budov a zařízení techniky prostředí (hodnocení obálky budovy dle tepelně-technických parametrů, instalace a charakter provozu zařízení techniky prostředí).
3. Roční bilanční výpočet spotřeby energií budovy, korekce výpočtů ke skutečnému stavu.
4. Metodika stanovení roční potřeby energie pro provoz větracích a klimatizačních zařízení (na základě hodinových dat a bilančních výpočtů).
5. Stanovení ročních potřeb energie pro provoz technologie v průmyslu (technologické teplo, pára, stlačený vzduch, atd.)
6. Možná opatření pro snížení energetické náročnosti budov s ohledem na jejich proveditelnost.
7. Stanovení ročních úspor při kombinaci jednotlivých opatření se zahrnutím synergických vlivů.
8. Dopad jednotlivých opatření a jejich kombinací na snížení ekologické zátěže životního prostředí (environmentální hodnocení řešení).
9. Ekonomické hodnocení řešení (odhad investičních nákladů jednotlivých opatření, prostá doba návratnosti, reálná doba návratnosti, vnitřní výnosové procento).
10. Hodnocení energetické náročnosti budovy, využití legislativních opatření.
11. Kontrola účinnosti kotlů.
12. Kontrola klimatizačních systémů.
13. Případové studie řešení obytných budov, administrativních budov, budov pro jiné účely a průmyslových provozů.
14. Kontrolní test, zápočty.
Structure of tutorial
Příklady související s přednesenou látkou.
Literarture
1. Platná legislativa v oblasti energetické účinnost v ČR a EU.

2. Vytápění, skripta ČVUT v Praze; Doc. Ing. K. Brož, CSc.

3. Solární tepelná technika; Ing. Dr. J. Cihelka

4. Technický průvodce větrání a klimatizace. Bolit. 1995; Prof. Ing. J. Chyský, CSc. - Prof. Ing. K. Hemzal, CSc.

5. Publikace ČEA č.2188/2002 - Energetický audit nových staveb.

6. Publikace ČEA č.3175/2003 - Katalog typových návrhů úsporných opatření v energetickém auditu.

7. Publikace ČEA č.27/2006 - Výpočetní postup pro EA a energetický průkaz pro budovy v části vytápění a ohřevu teplé vody podle EN.

8. Drkal, F.; Zmrhal, V.
Větrání. Učební texty. Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2015.

9. Drkal, F.; Lain, M.; Zmrhal, V.
Klimatizace. Učební texty. Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2015.

10. ČSN EN ISO 13790 Energetická náročnost budov - Výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení
Requirements
Obecné znalosti z oblastí:
- technika prostředí,
- vytápění,
- větrání a klimatizace,
- alternativní zdroje energie.

Základní znalosti platné legislativy.
Keywords
Budova, energie, hodnocení, audit, opatření
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)