Manažerské propočty (2381712)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:23.05.2008
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je seznámit studenty s běžnými manažerskými propočty, které jsou prakticky využitelné a nejsou náplní výuky v jiných předmětech, které se týkají oblasti manažerského účetnictví (početnictví). Jeho účelem je ukázat, jak při takových propočtech různého typu postupovat a jak interpretovat získané výsledky, zejména jak je využít při manažerských roz-hodnutích. Jedná se o předmět, který je aktuální i z hlediska současných požadavků praxe. Pro prezentaci určujících principů, které jsou vysvětlovány v průběhu kurzu slouží ilustrační úlo-hy, které jsou ve vzorové verzi studentům k dispozici s řešením.
Vyučující
Ing. Miroslav Žilka Ph.D.
Letní 2019/2020
Ing. Miroslav Žilka Ph.D.
Letní 2018/2019
Ing. Miroslav Žilka Ph.D.
Letní 2017/2018
Osnova
Zaměření je na různé postupy propočtu bodu zvratu, na propočty interakce mezi náklady, ka-pacitou a cenou, na vyjádření různých způsobů propočtu nákladových odchylek. Zahrnuje základní propočty na podporu investičních a finančních rozhodnutí, ziskové marže a směrné ceny. Důležitá je partie o tom, jak konstruovat strukturu a návaznosti ve vnitropodnikovém účetnictví z hlediska výkonového a odpovědnostního, aby byly respektovány manažerské po-třeby řízení, nejen účetní stránka. Je zařazena také aplikace různých variant rozpočtů a postu-pu při jejich sestavení.
Osnova cvičení
Zaměření je na různé postupy propočtu bodu zvratu, na propočty interakce mezi náklady, ka-pacitou a cenou, na vyjádření různých způsobů propočtu nákladových odchylek. Zahrnuje základní propočty na podporu investičních a finančních rozhodnutí, ziskové marže a směrné ceny. Důležitá je partie o tom, jak konstruovat strukturu a návaznosti ve vnitropodnikovém účetnictví z hlediska výkonového a odpovědnostního, aby byly respektovány manažerské po-třeby řízení, nejen účetní stránka. Je zařazena také aplikace různých variant rozpočtů a postu-pu při jejich sestavení.
Literatura
Zralý, M.: Manažerské účetnictví-sbírka úloh, skripta ČVUT, 2002
Baťa, T.: Úvahy a projevy, IŘ, 1993
Cokins, G.: Activity-Based Cost Management, John Wiley and Sons
Král, B. a kol.: Manažerské účetnictví, Management Press, 2006
Macík, K.: Účetnictví pro manažery, Grada
Požadavky
Klíčová slova
Manažerské účetnictví, podnikové početnictví, bod zvratu, příspěvek na úhradu, cena, nákla-dy, výnosy, rozpočty útvarů a procesů, propočty citlivosti, investiční propočty, propočet fi-nancování, kapacitní plán, optimalizace výrobkových kombinací, rozčítací metoda, odčítací metoda, kvalitativní odchylky, kvantitativní odchylky, vnitropodnikové účetnictví, zisková marže, směrná cena
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 17.2.2020, 19:51 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)