česky  čs
english  en
Finance a bankovnictví (2382087)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:11.06.2003
Platí do: ??Rozsah:1P+2C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Porozumění bankovním produktům a transakcím má značný význam pro podnikový finanční management. Předmět Finance a bankovnictví poskytuje komplexní vysvětlení všech základních bankovních transakcí a vybraných finančních transakcí. Studenti mají možnost porozumět principům a postupům managementu bank, bankovním transakcím a jejich využití v rozhodovacích procesech. Předmětem výkladu jsou všechny hlavní bankovní produkty, centrální bankovnictví, regulace bankovního sektoru, platební styk a financování zahraničního obchodu. Předmět poskytuje dále poznatky o depozitních bankovních nástrojích, úvěrovém managementu, bankovních garancích, řízení kreditního rizika a alternativních nástrojích financování.
Vyučující
prof. Ing. František Freiberg CSc.
Zimní 2020/2021
Osnova
1.Charakteristika bankovního systému a činnosti bank, základní funkce bank
2.Bankovní obchody a systémy, druhy obchodních bank, role komerčních bank ve finančním systému
3.Centrální bankovnictví, opatření k regulaci bankovního sektoru, bankovní dohled
4.Mezibankovní platební sty.
5.Finančně - hospodářské řízení bank, řízení likvidity a rentability bank, řízení aktiv a pasív bank
6.Šekový platební styk
7.Financování a rizika zahraniční obchodu
8.Platební styk v zahraničním obchodě
9.Depozitní bankovní produkty, úvěrové obchody bank
10.Řízení úvěrového rizika
11.Bankovní záruky
12.Factoring, fortfaiting, projektové financování
13.Fúze a akvizice
Osnova cvičení
1.Bankovní dohled a regulace
2.Bankovní dohled a regulace
3.Mezibankovní a šekový platební styk
4.Platební styk v zahraničním obchodě
5.Platební styk v zahraničním obchodě
6.Financování zahraničního obchodu
7.Financování zahraničního obchodu
8.Bankovní záruky
9.Bankovní záruky
10.Řízení úvěrového rizika
11.Řízení úvěrového rizika
12.Fúze a akvizice
13.Fúze a akvizice, závěrečný test
Literatura
Lliteratura:

Základní:
[1] REIBERG, F. Bankovnictví. ČVUT, Praha 2000. ISBN 80-01-02106-8
[2] DVOŘÁK, P. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vyd. Praha : Linde, 2005. 581 s. ISBN 80-7201-515-X.
[3] POLOUČEK, S. a kol.: Bankovnictví, 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2006, 716 s., ISBN 80-7179-462-7

Doplňková:
[1] Jílek, J.: Finanční rizika. Praha, Grada 2000
[2] Revenda, Z. a kolektiv: Peněžní ekonomie a bankovnictví. Management Press, Praha 2012. ISBN 978-80-7261-240-6
[3] Sůvová, H, Pavelka, F.: Specializované bankovnictví. Bankovní institut, a.s., Praha 2006.
ISBN 80-902243-2-6.
[4] RADOVÁ, J. - DVOŘÁK, P. - MÁLEK, J.: Finanční matematika pro každého. 7. aktualiz. vyd. Praha : Grada, 2009. 293 s. ISBN 978-80-247-3291.
[5] REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 3. vyd. Praha: Management Press, 2011.
558 s. ISBN 9788072612307

Požadavky
Prezenční forma studia:
Během semestru se vyžaduje aktivní účast na cvičení, řešení dílčích zadaných úloh, prezentace a obhajoba zadaného tématu. Tematické okruhy ke zkoušce jsou specifikovány osnovou předmětu.
Kombinované studium:
Výuka probíhá formou konzultací. K zápočtu studenti předkládají vyřešené příklady (viz osnova cvičení pro prezenční formu) a seminární práci na téma zadané přednášejícím. Tematické okruhy ke zkoušce jsou specifikovány osnovou předmětu.
Klíčová slova
Bankovní systém, bankovní obchody, centrální bankovnictví, regulace bank, likvidita, rentabilita, mezibankovní trh, platební styk, financování, dokumentární akreditiv, dokumentární inkaso, depozitní produkty, úvěrové produkty, bankovní záruka, factoring, fortfaiting, projektové financování, fúze a akvizice.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)