česky  čs
english  en
Ekonomické aspekty ekologie (2383044)
Departments:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Abbreviation:Approved:11.06.2003
Valid until: ??Range:1P+2C
Semestr:*Credits:3
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Předmět se zabývá významem ochrany ŽP a působením strojírenské výroby na ŽP. Pozornost je zaměřena na metodologii posuzování vlivu výrobních procesů a výrobků samotných na ŽP. Provádí se výpočet ekonomické kvantifikace škod na ŽP a propočty ekonomické efektivnosti ekologických investic.

Structure
1.Ekologie jako věda, vývoj přístupů k ochraně životního prostředí
2.Globální ekologické problémy, negativní vlivy na ŽP
3.Obnovitelné a neobnovitelné zdroje
4.Ekologie a strojírenství
5.Vliv dopravy na životní prostředí
6.Environmentální management (Normy řady ISO 14 000 a EMAS II)
7.Analýza životního cyklu výrobku (LCA - Life Cycle Analysis), Ekodesign, Čistší produkce
8.Environmentální náklady, Environmentální ukazatelé, Ekologické značky
9.Právní aspekty a statistiky v oblasti životního prostředí v ČR, stav ŽP v ČR, monitorování stavu ŽP
10.Kvantifikace škod způsobených znečišťováním životního prostřed
11.Ekonomická efektivnost ekologických investic
12.Nástroje pro ovlivňování ŽP
13.Ekonomika životního prostředí, Metody mimotržního oceňování
Structure of tutorial
1.Ekologie jako věda, vývoj přístupů k ochraně životního prostředí
2.Globální ekologické problémy, negativní vlivy na ŽP
3.Obnovitelné a neobnovitelné zdroje
4.Ekologie a strojírenství
5.Vliv dopravy na životní prostředí
6.Environmentální management (Normy řady ISO 14 000 a EMAS II)
7.Analýza životního cyklu výrobku (LCA - Life Cycle Analysis), Ekodesign, Čistší produkce
8.Environmentální náklady, Environmentální ukazatelé, Ekologické značky
9.Právní aspekty a statistiky v oblasti životního prostředí v ČR, stav ŽP v ČR, monitorování stavu ŽP
10.Kvantifikace škod způsobených znečišťováním životního prostřed
11.Ekonomická efektivnost ekologických investic
12.Nástroje pro ovlivňování ŽP
13.Ekonomika životního prostředí, Metody mimotržního oceňování
Literarture
Moldan, B. a kol.: Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí, Karolinum, Praha1997
Zahradník, J.: Management podniku, ČVUT, Praha 2003
Knápek, J., Geuss, E.: Životní prostředí a ekonomika, VČVUT, 2000
Moldan, B.: Ekologická dimenze udržitelného rozvoje, Karolinum, 2006
Veber J. a kol.: Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce, Management Press, 2006
Inovace výrobků a jejich systémů, Centrum inovací a rozvoje, 2004
Adamec,V.: Doprava, zdraví a životní prostředí, Grada Publishing, 2008
Kotovicová, J.: Čistší produkce, Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003
Requirements
zpracování semestrální práce na vybrané ekologické téma a jeho prezentace, zpracování zadaných úloh
Keywords
Ekologie, ekologické investice, ekologičnost strojírenských výrobků, ekologizace strojírenské výroby, ochrana životní prostředí, environmentální management.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)