Alternativní zdroje energie (2162076)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:28.04.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Principy a základy využití alternativních zdrojů energie. Sluneční energie. Tepelná čerpadla. Využití biomasy.
Osnova
Sluneční energie. Fototermální přeměna slunečního záření. Solární kolektory. Solární tepelné soustavy kapalinové - návrh, bilancování. Prvky solární soustavy a jejich návrh. Tepelná čerpadla a jejich prvky. Topný faktor oběhu TČ. Provozování tepelných čerpadel. Zdroje nízkopotenciálního tepla pro TČ (vzduch, voda, zemský polomasív, odpadní teplo). Návrh zdrojů nízkopotenciálního tepla. Energetické využití biomasy. Druhy biomasy (rostlinná, živočišná, odpadní). Termochemická přeměna fytomasy (suché procesy). Spalování a spalovací zařízení.
Osnova cvičení
Geometrie slunečního záření. Účinnost a výkon solárního kolektoru. Návrh plochy solárního kolektoru pro přípravu TV a vytápění, bilance zisků. Oběh tepelného čerpadla v diagramu p-h. Návrh nízkopotenciálních zdrojů tepla pro tepelné čerpadlo (vrt, zemní kolektory, čerpací studna, odpadní vzduch). Návrh tepelného čerpadla pro dané podmínky (tepelná ztráta objektu, teplotní spád otopné soustavy atd.). Dimenzování úložiště biomasy.
Literatura
Matuška, T.: Sešit projektanta - Solární tepelné soustavy, STP 2009.
Dvořák, Petrák: Tepelná čerpadla.
Matuška, T.: Alternativní zdroje energie, ČVUT 2010. Učební podklady na internetu.
Požadavky
Základy tepelné techniky.
Absolvování předmětu Technika prostředí
Klíčová slova
solární energie, tepelná čerpadla, spalování biomasy
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 18.7.2024, 0:31 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)