česky  čs
english  en
Základy práva (2381001)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:21.04.2008
Platí do: ??Rozsah:1P+1C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základní orientace v právním systému je nezbytnou součástí profesního vybavení vysokoškolsky vzdělaného odborníka. Předmět má proto především za cíl, a to formou přednášek, cvičení a využití odborné literatury a platné právní úpravy, orientovat studenty v právním řádu České republiky, jednotlivých formách práva a systému práva (právních odvětvích). Je nezbytné, aby si studenti osvojili základní právní instituty, se kterými v praxi a to zejména profesní, budou pravidelně přicházet do kontaktu a naučili se pracovat se Sbírkou zákonů. Současně ale předmět sleduje účel vést studenty k získání některých praktických návyků a postupů při aplikaci práva, zejména v oblasti smluvních a jiných významných právních vztahů a k přípravě odborných prezentací a chápání základních vazeb mezi právem a technikou.
Osnova
1. Prameny českého práva. Sbírka zákonů a práce s ní
2. Formy státní moci podle Ústavy
3. Právní vztahy
4. Právní status fyzické osoby
5. Právní způsobilost právnických osob
6. Právní skutečnosti
7. Právní úkony
8. Uzavírání smluv
9. Pojetí právní odpovědnosti
10. Odpovědnost za škodu
11. Odpovědnost za vady
12. Odpovědnost za prodlení
13. Základy průmyslového a jiného duševního vlastnictví
Osnova cvičení
I. PRAMENY A SYSTÉM ČS. PRÁVA

- Prameny čs. práva (pojem, třídění)
- Systém čs.práva (soukromé, veřejné, právní odvětví)
- Právní předpisy ČR (druhy, právní síla, vzájemný vztah)
- Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv ( obsah, vydávání, dostupnost)
- Platnost a účinnost právních předpisů (pojem, nabytí platnosti a účinnosti předpisů publikovaných ve Sb.)
- Právní předpisy územní samosprávy (vydávání, platnost, účinnost)
- Právo Evropské unie (pojem, členění, prameny)


II. PRÁVNÍ VZTAHY. FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY

- Pojem, prvky a druhy právních vztahů
- Právní status fyzické osoby (aktivní a pasivní status, obsah, nabývání)
- Právní způsobilost právnických osob (pojem, nabývání)
- Pojem a druhy právnických osob (podle obč. zákoníku)
- Způsoby právního jednání právnických osob
- Ochrana osobnosti ( právní úprava, předpoklady a prostředky ochrany)
- Právní postavení ČVUT v Praze (podle zákona a Statutu)

III. PRÁVNÍ SKUTEČNOSTI. PRÁVNÍ ÚKONY

- Pojem, rozdělení a charakteristika právních skutečností
- Pojem a členění právních úkonů
- Náležitosti právních úkonů (dle obč. zákoníku)
- Forma právních úkonů ( stanovení formy a její náležitosti)
- Neplatnost právních úkonů (důvody a důsledky neplatnosti)
- Zastoupení a jeho formy ( v hmotně-právních vztazích)
- Promlčení a prekluze práv (pojem, rozdíly, důsledky)


IV. ZÁKLADY SMLUVNÍHO PRÁVA

- Systém právní úpravy smluv v českém právu
- Uzavírání smluv podle občanského zákoníku (návrh, akceptace a jejich náležitosti)
- Platnost a účinnost smlouvy (pojem, okamžik nabytí)
- Neplatnost smlouvy (důvody a důsledky neplatnosti)
- Odstoupení od smlouvy (podmínky, forma, důsledky odstoupení)
- Nepojmenovaná smlouva (pojem, právní úprava, náležitosti, význam)


V. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST I

- Podstata a funkce právní odpovědnosti
- Odpovědnost subjektivní a objektivní (podstata, rozdíly)
- Obecná úprava odpovědnosti za škodu podle občanského zákoníku (předpoklady vzniku, rozsah a způsob náhrady škody)
- Zvláštní úpravy odpovědnosti za škodu podle občanského zákoníku (přehled, srovnání s obecnou odpovědností)
- Odpovědnost vysoké školy za škodu způsobenou studentům (právní úprava, důvody, povaha)
- Obecná úprava odpovědnosti za škodu podle obchodního zákoníku (předpoklady vzniku, rozsah a způsob náhrady škody)
- Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku ( vymezení pojmů, předpoklady vzniku, povaha, liberační důvody, rozsah náhrady)VI. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST II

- Odpovědnost za vady podle občanského zákoníku (právní úprava, podmínky vzniku, rozsah práv z odpovědnosti za vady)
- Odpovědnost za bezdůvodné obohacení ( podstata a právní důsledky)
- Obecná bezpečnost výrobků (vymezení pojmů, předpoklady vzniku a důsledky odpovědnosti)
- Smluvní pokuty (právní úprava, podmínky vzniku povinnosti platit pokutu, moderační právo soudu)
Literatura
Klimeš,F.: Základy práva, skripta, vydavatelství ČVUT, Praha 2005 ISBN 80-01-03273-6
Gerloch,A.: Teorie práva, 4.upravené vydání, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,s.r.o, Plzeň 2007 ISBN 978-80-7380-023-9
Švestka,J., Dvořák,J. a kol.: Občanské právo hmotné 1, ASPI Wolters Kluwer, 2009, ISBN 978-80-7353-468-0
Švestka,J,. Dvořák,J. a kol.: Občanské právo hmotné 2, ASPI Wolters Kluwer, 2009, ISBN 978-80-7353-473-4
Požadavky
1. Právní předpisy České republiky ( druhy, vydávání, právní síla, vzájemný vztah)
2. Systém českého práva (základní rozdělení práva, právní odvětví)
3. Sbírka zákonů ( publikované akty, platnost a účinnost právních předpisů)
4. Právo Evropské unie (obecná charakteristika, formy, prameny, závaznost)
5. Formy státní moci podle Ústavy ČR a její výkon (charakteristika, orgány státní moci a jejich členění)
6. Právní subjektivita fyzických osob (obsah, nabývání a ztráta)
7. Právní způsobilost právnických osob (obsah, nabývání a ztráta)
8. Způsobilost fyzických osob k právním úkonům (obsah, nabývání, omezení, ztráta)
9. Způsoby právního jednání fyzických a právnických osob (jednatelské subjekty a rozsah jejich jednatelských oprávnění)
10. Právní skutečnosti (charakteristika, význam, členění)
11. Právní úkony (charakteristika a zákonné náležitosti)
12. Forma právních úkonů (způsoby stanovení formy a její náležitosti)
13. Neplatnost právních úkonů (právní důvody a důsledky neplatnosti)
14. Uzavírání smluv podle občanského zákoníku (zákonná stadia a náležitosti smluvního procesu)
15. Platnost a účinnost smlouvy (právní význam a nabývání)
16. Odstoupení od smlouvy ( právní důvody a důsledky odstoupení od smlouvy)
17. Právní odpovědnost (podstata odpovědnosti, její druhy a funkce )
18. Právní úprava odpovědnosti za škodu v občanském právu ( podle občanského zákoníku a zvláštních zákonů)
19. Právní úprava odpovědnosti za škodu v obchodním právu (obecná a zvláštní, podmínky vzniku odpovědnosti)
20. Právní úprava odpovědnosti za škodu v pracovním právu (odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele, její druhy)
21. Právní úprava odpovědnosti za vady v občanském právu ( předpoklady odpovědnosti, odpovědnost při kupní smlouvě a při prodeji v obchodě)
22. Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku (předpoklady vzniku, liberační důvody, rozsah)
23. Obecná bezpečnost výrobků (předpoklady, právní důsledky)
24. Průmyslová práva (rozlišení, konkrétní druhy)
25. Význam práva pro technika (orientační výčet konkrétních oblastí s uvedením významu)


Studijní podklady:

1. Právní předpisy

- Ústava ČR ( ú.z. č.1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
- Občanský zákoník ( zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
- Obchodní zákoník (zák.č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
- Zákoník práce ( zák.č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
- Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů

Z uvedených právních předpisů je potřebné studovat pouze vybraná ustanovení v návaznosti na výše uvedené zkušební okruhy

Klíčová slova
Právo, právní předpis, systém práva, fyzická osoba, právnická osoba, právní skutečnost, právní úkon, smlouva, platnost, účinnost, právní odpovědnost, škoda, vada, zavinění
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)