česky  čs
english  en
Základy ekonomie - teorie pro techniky (2381003)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:ZETTSchválen:23.03.2015
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Kurz je zaměřen na získání znalosti základních ekonomických pojmů a souvislostí, které jsou
nezbytné pro běžnou práci vedoucího pracovníka každého podniku, včetně pracovníků na
vedoucích technických pozicích. Soustředí se na ty pojmy a souvislosti, které bezprostředně
navazují na řešení technických úkolů a nutnosti jejich zasazení do celkového rámce, ve
kterém se podnik nachází. To je podmínkou nejen úspěchu, ale vůbec dlouhodobé existence
podniku. Kurz seznamuje s hlavními makro i mikro ekonomickými pojmy a souvislostmi.
Vysvětluje také návaznost národohospodářských ukazatelů na ukazatele podnikové, včetně
hlavních podnikových bilancí.
Osnova
1. Úvod do ekonomie, rozdělení ekonomie, hospodaření.
2. Kapitál a jeho chápání, výrobní faktory, mikroekonomická teorie a její rozdělení a obsah.
3. Teorie spotřebitele, utilita a její pojetí.
4. Nákladová analýza a modely nákladů, výnosů.
5. Produktivní a produktivitní funkce.
6. Význam ekonometrických modelů pro ekonometrickou teorii. Modely tržních situací.
7. Makroekonomický koloběh. Hlavní makroekonomické problémy.
8. Klasická ekonomická teorie.
9. Keynesova kritika klasické ekonomické teorie.
10. Národohospodářské agregáty. Činitelé národního hospodářství.
11. Vztah mezi národohospodářskými veličinami, vazby mezi národním jměním a celkovým produktem.
12. Rozvinutá důchodová bilance.
13. Konstrukce variant národních účtů.
Osnova cvičení
1) Úvod, zopakování základních pojmů, pojem ekonomie a dělení.
2) Základy z teorie grafů, čtení grafů, ekonomické otázky, hranice produkčních možností, náklady obětované příležitosti.
3) Modely v ekonomii - závisle a nezávisle proměnná, endogenní a exogenní proměnné, průběhy funkcí.
4) Modely v ekonomii - typy grafů, matematický model, nákladové funkce, poptávková funkce.
5) Teorie užitku - odvození poptávkové funkce, rovnováha spotřebitele.
6) Teorie nákladů - základní vztahy, průměrné a mezní veličiny, grafy.
7) Teorie výnosů a zisku - základní vztahy, průměrné a mezní veličiny, grafy.
8) Produkční funkce - výrobní faktory, rovnováha, základní vztahy a grafy.
9) Elasticita funkcí, faktory ovlivňující poptávku, vliv elasticity poptávky na změnu celkového příjmu
10) Schéma makroekonomického koloběhu - dva trhy, účastníci a popis ekonomických vztahů mezi účastníky.
11) Schéma makroekonomického koloběhu - konstrukce národohospodářských agregátů, princip měření výkonnosti hospodářství, národní účty.
12) Národohospodářské agregáty - rozvaha podniku a bilance národního jmění a celkového produktu ? vazby.
13) Kontrola a obhajoba semestrálních prací.
Literatura
[1] Beran, Th., Vlásek, K.: Analýza a hodnocení souvislostí mezi společenskými požadavky a
kvalitou produktů s dlouhodobým životním cyklem, Monografie, ČVUT, FSv, Praha, 2010,
135s, ISBN 978-80-01-04658-6.
[2] Beran, Th., Vlásek, K., Flegl, R.: Expertní metoda v hodnocení procesů ISM strojírenského
výrobku v jeho celoživotních etapách jako integrální část kvantifikace procesů v
reprodukčním cyklu. In.: Soudobé trendy v jakosti řízení, XXIX, sborník semináře: Zlenice,
2009, ISQ PRAHA, 2009, ISBN 978-80-7265-145-0.
[3] Macík, K., Beran, Th., Findová, Š.: The use of the matrix model of sustainable
development (MSD) in the production sector, In: Manufacturing Technology, UJEP, Ústí
nad Labem, June 2014, Vol. 14, No. 2, p. 217 - 222, ISSN 1213-2489.
[4] Macík, K.: Mikroekonomie, Praha: ČVUT v Praze, FS, 2009, 3. přepracované vydání, 202
s., ISBN 978-80-01-03806-2.Cíl, anotace, osnova a další pro kurz: Základy ekonomické teorie pro techniky Beran, 2/2015
3
[5] Samuelson, P., Nordhaus, W.: Ekonomie, NS Svoboda, Praha, 18. vydání, 2007, ISBN978-
80-205-0590-3
[6] Urban, J.,: Základy teorie národního hospodářství, ASPI Publishing, Praha 2003, ISBN 80-
86395-72-3
[7] Sojka, M., Pudlák, J.: Ekonomie, Fortuna, Praha, 2006, s. 192, ISBN 80-7168-877-0
[8] Sedláček, T.: Ekonomie dobra a zla, ISBN 978-80-903944-3-8.
Požadavky
Znalost středoškolské matematiky, zejména vyšetřování průběhů základních funkcí, znalost
pojmů derivace, integrál, průměr, spotřebitel, podnik, užitek, statek, potřeba, apod.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)