Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 9

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 11
KOS.FS - fakultní nadstavba
  česky  čs
english  en
Průmyslový marketing (2381059)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:07.06.2002
Platí do: ??Rozsah:3+1
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Globalizace, rozvoj konkurence a rostoucí potřeby a požadavky zákazníků kladou mimořádné nároky na podniky, neboť chtějí-li podniky obstát na globálním trhu, musí neustále zvyšovat konkurenční sílu svých produktů. Přednášky jsou zaměřeny na vytvoření základní marketingové informovanosti pro budoucí podnikové manažery. Jde například o charakteristiku základních pojmů a podnikového marketingu, výzkum trhu, analýzu příležitostí, segmentaci trhu, životní cyklus produktů, cenovou, komunikační a distribuční politiku.
Vyučující
Ing. Vladimír Žáček CSc. MBA.
Zimní 2017/2018
Ing. Vladimír Žáček CSc. MBA.
Zimní 2016/2017
Ing. Vladimír Žáček CSc. MBA.
Zimní 2015/2016
Osnova
1. Podstata marketingu, základní pojmy, pojetí podnikového marketingu.
2. Marketingový management.
3. Informace a marketing, třídění informací, zdroje informací.
4. Marketingový výzkum, marketingové strategie.
5. Segmentace trhu, obsah, proces a metody, targeting a positioning.
6. - 7. Segmentační proměnné pro B2B trh.
8. Analýza B2B trhu.
9. Marketingový mix, podstata, účel a modifikace.
10. - 11. Produkty a produktová politika, životní cyklus produktu.
12. Tržní postavení produktů, metody určování tržní pozice produktů.
13. Cena jako marketingová kategorie.
14. Marketingová komunikace, podniková komunikační politika. Distribuce a distribučnípolitika.
Osnova cvičení
1. Program a způsob práce na seminářích, podmínky pro zadání a zpracování semestrální práce. Zadání 1. případové studie.
2. Prezentace 1. případové studie, individuální posouzení, projednání a schválení návrhu zadání semestrální práce. Zadání 2. případové studie.
3. Prezentace 2. případové studie, konzultace a individuální posouzení postupu při zpracování semestrální práce, zadání 3. případové studie.
4. Prezentace 3. případové studie, konzultace a individuální posouzení postupu při zpracování semestrální práce, zadání 4. případové studie.
5. Prezentace 4. případové studie, konzultace a individuální posouzení postupu při zpracování semestrální práce.
6. - 7. Obhajoba semestrálních prací.
Literatura
1. Žáček, Vladimír: Průmyslový marketing. ČVUT v Praze, Česká technika - nakladatelství ČVUT, učební text, Praha 2010, ISBN 978-80-01-04492-6
2. Kotler, Philip, Keller, Kevin Lane: Marketing management. Grada Publishing, 14. vydání, Praha 2013, ISBN 978-80-247-4150-5
3. Kotler, Philip, Armstrong, Gary: Marketing. Grada Publishing, dotisk Praha 2007, ISBN 978-80-247-0513-2
Požadavky
Požadavky pro udělení zápočtu : Splnění povinných konzultací k semestrální práci, zpracování a obhajoba semestrální práce, zpracování a prezentace případových studií.
Zkouška z následujících tématických okruhů :
1. Vymezení pojmu marketing a východiska jeho definic, společné prvky definic marketingu.
2. Marketingové strategie. Základní podnikatelské koncepce.
3. Marketing management; podstata, požadavky, cíle, činnost, úkoly marketingového manažera.
4. Marketingový výzkum trhu a jeho klíčové prvky. Informace v marketingu.
5. Marketingová situační analýza a SWOT analýza v procesu marketingového řízení. Marketingové cíle a způsoby jejich stanovení. Principy formulace marketingových strategií.
6. Marketingový plánovací proces a marketingový plán.
7. Typy marketingového mixu.
8. Segmentace, tržně nediferencovaný marketing a cílený marketing, proces segmentace trhu a charakteristika jeho jednotlivých etap.
9. Struktura kritérií segmentace trhu B2C a B2B, analýza B2B trhu.
10. Marketingové pojetí výrobku, struktura komplexního výrobku a její popis, výrobková média a jejich charakteristika, životní cyklus výrobku a charakteristika jeho etap.
11. Tržní postavení výrobků, konkurenční síla a přitažlivost trhu, faktory konkurenční síly a přitažlivosti trhu, metody pro stanovení tržního postavení výrobků a jejich charakteristika.
12. Cena v marketingu a její význam, tvorba ceny.
13. Marketingová komunikace a její základní formy, složky marketingové komunikace a jejich použití.
14. Distribuce a distribuční politika, distribuční cesty a jejich význam a použití.
Klíčová slova
Marketing, trh, produkty, portfolio, marketing management, marketingový výzkum, marketingové strategie, marketingový mix, produkt a produktová politika, přitažlivost trhu, konkurenční síla produktu, cena jako marketingová kategorie, marketingová komunikace, distribuce a distribuční politika.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/8f6aed81/2018-03-07/09:54)