Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 9

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 11
KOS.FS - fakultní nadstavba
  česky  čs
english  en
Projektový management (2381514)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:20.04.2011
Platí do: ??Rozsah:2+2
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět seznamuje posluchače s projektovým managementem jako s nedílnou součástí podnikového managementu. Jsou v něm propojeny konstrukční, technologické, ekonomické a manažerské požadavky, které jsou kladeny na manažera projektu. Základní zaměření je směřováno na přípravu k převzetí praktické odpovědnosti za včasné ukončení komplexního systému návazných projektových činností podle pevně stanovených termínů. Studenti si osvojí nejdůležitější praktické dovednosti pro úspěšné vedení projektů, seznámí se s metodologií projektového plánování, prakticky si procvičí různé metody síťové analýzy, naučí se základům prognózování dob trvání dílčích projektových činností, zdokonalí se v tvůrčích aktivitách a samostatném uvažování. Seznámí se s metodami práce manažera projektu a různými způsoby organizace jeho pracovních postupů.
Vyučující
Ing. Vladimír Žáček CSc. MBA.
Zimní 2017/2018
Ing. Vladimír Žáček CSc. MBA.
Zimní 2016/2017
Ing. Vladimír Žáček CSc. MBA.
Zimní 2015/2016
Osnova
(1) Organizace předmětu - závažnost problematiky
(2) Struktury organizace a projektů.
(3) Životní cyklus projektu.
(4) Projektová prostředí a jejich specifika a souvislosti.
(5) Strukturované metodiky projektového řízení.
(6) Principy komunikace v rámci projektového řízení.
(7) Principy vedení a týmové práce.
(8) Plánování úspěchu obchodního případu v průběhu životního cyklu projektu.
(9) Řízení rozsahu projektu, jeho výstupů, výsledků a přínosů.
(10) Projektové plánování a řízení zdrojů projektu, rozpočet a kontrola nákladů.
(11) Zadávání veřejných zakázek projektu, úhrada dodavatelům.
(12) Řízení rizik a výdajů projektu. Projektové řízení kvality.
(13) Přínosy projektového řízení kvality.
Osnova cvičení
1. Zadání semestrální práce
2. Aplikace metody CPM
3. Aplikace metody CPM
4. Aplikace metody PERT
5. Aplikace metody PERT
6. 1. test
7. Vícekriteriální rozhodování
8. Vícekriteriální rozhodování
9. 2. test
10. Rozhodovací stromy
11. 3. test
12. Prezentace a obhajoba semestrální práce
13. Prezentace a obhajoba semestrální práce, zápočet
Literatura
1. ROSENAU, Milton D. Řízení projektů. Příprava a plánování, zahájení, výběr lidí a jejich řízení, kontrola a změny, vyhodnocení a ukončení, 1. vyd. Praha: Computer Press, 2000, 344 s. ISBN 80-7226-218-1.
2. SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 2. aktual. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s. 2011, 392 s. ISBN 978-80-247-3611-2.
3. FOTR, Jiří, Lenka ŠVECOVÁ a kol. Manažerské rozhodování: Postupy, metody a nástroje. 2. přeprac. vyd., Praha: Ekopress, 2015, 474 s. ISBN 978-80-8692-959-0.
Požadavky
Požadavky pro udělení zápočtu: Účast na cvičeních, zpracování příkladů na cvičeních, úspěšné zvládnutí průběžných testů, zpracování a obhajoba semestrální práce.
Zkouška znalostí podle témat uvedených na přednáškách v okruzích :
1. Úloha projektového managementu v pojetí moderního managementu.
2. Komplexnost problematiky projektového managementu.
3. Nástroje sledování průběhu projektu, řízení nepřetržité změny.
4. Role manažera projektu, vyjednávání a smlouvy.
5. Hierarchická struktura činností projektu.
6. Druhy časových odhadů, metody prognózování.
7. Plánování rozpočtu, finanční řízení projektu, výkazy.
8. Plánování omezených zdrojů, metody zvyšování produktivity v projektu.
9. Organizování projektového týmu.
10. Řízení rizik a rezerv projektu.
Klíčová slova
Projektový management, síťová analýza, metoda CPM, metoda PERT, vícekriteriální rozhodování, rozhodovací stromy.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/a7161998/2018-01-21/09:32)