česky  čs
english  en
Personální řízení (2382032)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:01.06.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Personální management (PM), definice, vývoj. PM organizace (podniku, firmy). Sociální systém, jeho složky a řízení. Základní fyziologické a psychologické vlastnosti člověka a optimální řešení pracoviště. Vliv pracovního prostředí na člověka. Podmínky prosperity (stabilizace pracovní image firmy, ... ). Vedoucí pracovník - požadavky, styl práce, výběr a příprava pro funkci, hodnocení. Činnosti vedoucího. Metody řízení. Výběr pracovníků a jejich hodnocení (legislativa, odbory, normy a předpisy, mezinárodní vazby, ... ). Analýza a racionalizace personálního systému podniku (PSP), úroveň a podmínky inovační aktivity v PSP, organizace struktury a vedení lidí v podniku. Ekonomičnost PSP. Motivace a stimulace. Normy a předpisy PSP. Kvalifikace, mobilita a dynamika PSP.(Pro oborové studium Výrobní a inovační inženýrství)
Osnova
1. Poslání a funkce personálního managementu.
2. Hodnocení vnějších podmínek organizace.
3. Hodnocení vnitřních podmínek organizace.
4. Charakteristika zaměstnanců.
5. Plánování a stanovení cílů v oblasti personalistiky.
6. Získávání a výběr pracovníků.
7. Uvádění nových pracovníků do organizace a uvolňování lidí z organizace.
8. Rozvoj lidských zdrojů.
9. Přehled a význam faktorů motivace v personálním managementu.
10.Odměňování pracovníků.
11.Zaměstnanecké vztahy.
12.Vedení lidí.
13.Utváření kolektivů.
14.Psychologie, sociologie a pedagogika při řízení lidí.

Osnova cvičení
1. seminář: Úvodní hodina, seznámení s programem seminářů. Volba tématu seminární práce
2. seminář Etiketa v práci manažera
Asertivita v jednání s lidmi
3. seminář: Osobnost člověka
Profesní a životní dráha člověka
4. seminář: Vytváření a vedení pracovních kolektivů
Průběžný test
5. seminář: Úloha vedoucího pracovníka
Prezentační dovednosti manažera
6. seminář: Osobní informace a dokumentace
Závěrečný test
7. seminář: Psychohygiena manažera
Zápočet
Literatura
Rejf, L.: Řízení lidských zdrojů. Skriptum ČVUT. Praha 2009
Milkovich,G.T., Boudreau,J.W: Řízení lidských zdrojů.Grada. Praha 1993
Armstrong,M.: Řízení lidských zdrojů. Grada Publishink, a.s., Praha 2002
Drucker,P.F.: Efektivní vedoucí.Management Press, Praha 1992
Werther.W.B., Davis,K.: Lidský faktor a personální management. Praha 1992
Požadavky
Podmínky zápočtu, pravidla hodnocení
1. Během semestru musí studenti vypracovat a prezentovat semestrální práci na zvolené téma. Minimální rozsah písemné přípravy je 7 stran textu. Pro vystoupení je doporučena prezentace pomocí Power Pointu. Pro zápočet je třeba úspěšně prezentovat semestrální práci, odevzdat písemnou přípravu i přípravu na prezentaci v elektronické podobě.
2. Na seminářích studenti absolvují 2 testy. Pro zápočet je nutná 60% úspěšnost v každém nich.
3. Pro zápočet je třeba mít 80% prezenci na seminářích.
Klíčová slova
Personální řízení, hodnocení vnějších a vnitřních podmínek organizace, charakteristika zaměstnanců, získávání a výběr pracovníků, odměňování pracovníků, řízení lidí.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)