česky  čs
english  en
Řízení podniku v praxi (2382089)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:18.04.2005
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:9Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem kurzu je prezentovat využití současných i klasických metod, metodologií, postupů a dalších nástrojů při praktickém řízení špičkového podniku v oblasti strojírenství a v oblasti projektování podnikových řídicích systémů. Poskytnout posluchačům informaci o praktických přínosech i problémech spojených s aplikací moderních přístupů k řízení podniku a s aplikací vhodných nástrojů, takové řízení podporujících. Přitom jsou výrazně zdůrazněny integrační aspekty prezentovaných nástrojů, neboť v zásadní míře rozhodují o efektu jejich nasazení. Výuka je prováděna s využitím ilustračních úloh (kejzů), na kterých je využití nástrojů řízení prezentováno. Posluchači v průběhu kurzu zpracují vlastní dílčí projekty buď jednotlivě nebo v několikačlenných týmech, které budou předmětem společného rozboru a vyhodnocení.
Kurz navazuje na předchozí absolvované kurzy, zejména na kurzy: Mikroekonomie, Teorie managementu, Marketing a Účetnictví. Předpokládá se současné absolvování kurzů Kalkulace a rozpočetnictví, Řízení lidských zdrojů a Finanční management, příp. Manažerské účetnictví.
Osnova
Controlling a jeho úloha v podnikovém řízení. Controlling odbytu. Řízení nákladů a ziskovos-ti v procesu vzniku výrobku. Controlling materiálových nákladů a nákupu. Plánování a řízení celkových nákladů - výrobní controlling. Controlling zásob. Řízení investic a určující ukazate-le. Podnikatelské procesy - objekt podnikového řízení (business navigace). Měření výkonnosti z hlediska manažerských potřeb. Hlavní zásady práce manažera. Řízení hodnoty pro akcionáře.
Literatura
Král B. a kol.: Manažerské účetnictví, Management Press, Praha, 2006, 2. vydání
Zralý, M.: Vývoj pojetí controllingu, Controlling, 4/2003, str. 3-9, vydává Společnost pro con-trolling a podnikové řízení
Zralý M., Profota L.: Jak jsou řízeny české firmy? Výsledky benchmarkingového projektu Manažerská navigace", Controlling, 12/2003, pp. 3-7, SCPR
Klíčová slova
Controlling, podnikové řízení, integrace, zásoby, investice, motivace, výkonnost, manažerské zásady, řízení hodnoty podniku.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)