česky  čs
english  en
Počítačem integrovaný podnik (2382148)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:26.05.2005
Platí do: ??Rozsah:1P+2C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Studenti se v rámci předmětu PIP seznámí se základními principy vertikální integrace pomocí ma-nažerských informačních systémů - MIS (systémů tzv. Business Inteligence) pracujících na princi-pu multidimensionálních databází typu OLAP a to na praktických ukázkách presentovaných vý-znamnými českými firmami, které dodávají tyto systémy do českých strojírenských podniků.
S principy horizontální integrace, která je realizována zaváděním tzv. ERP systémů integrujících všechny funkční oblasti podniku (výrobu, logistiku, finance, personalistiku a obchod) v jedné spo-lečné databázi, se studenti seznámí při praktické práci s jedním z předních světových ERP systé-mů, systémem MFG/Pro. Tento systém je ve výukové verzi, implementován na Ústavu ekonomiky a řízení podniku a jeho výuku zajišťují přední konsultanti společnosti MINERVA - IS, která je výhradním distributorem tohoto systému pro ČR a východní Evropu.
Osnova
Smysl a význam integrace IS, vnitřní a vnější integrace IS, vertikální a horizontální integrace IS. Procesní, technologické a metodické aspekty integrace. Požadavky manažerů na MIS, jejich funkčnost a architektura. Technologie OLAP, multidimensionální databáze a datové pumpy. Pre-sentace MIS systému COGNOS. Presentace MIS systémů SAP BW. Presentace systému Business Navigation Systém MIS ALEA. Zadání a zpracování semestrální práce z tématikou MIS.
Architektura a funkčnost ERP systému MFG/Pro. Praktická cvičení s jednotlivými moduly systé-mu. Zadaní a řešení seminární práce průběhu zakázky (nákup, výroba, kalkulace, prodej) vybrané-ho produktu/artiklu.
Presentace seminárních prací.
Literatura
Dohnal J., Pour J.: architektury podnikových informačních systémů. Management Press, 1997
Molnár Z.: Automatizované informační systémy. ČVUT Praha, 2004
Molnár Z.: Efektivnost informačních systémů. Grada Publishing, 2001
Novotný O., Pour J: Business Intelligence Jak využít bohatství ve vašich datech. Grada Publishing, 2004
Suchá M.: Jak řídit výrobní podnik informačními nástroji MFG/Pro. VŠE, 2003
Klíčová slova
Systémová integrace, Business Intelligence, Manažerské IS, ERP systémy
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)