česky  čs
english  en
Sociologie a podnikání (2383027)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:07.07.2008
Platí do: ??Rozsah:1P+1C
Semestr:ZKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou, která se týká společnosti a člověka v sociálních situacích. Studují se společenské procesy, v nichž je člověk vnímán jako základní stavební prvek skupin a institucí, dynamika sociálních skupin a jejich interakce, a dále problematika související s komunikací (základy komunikace, druhy ko-munikace). Cílem je získat základní znalosti o možnosti využití sociologických poznatků v personálním managementu, podnikové kultuře a interkulturním řízení. Předmět je také orientován na sociologické aspekty virtuálních organizací a problematiku jejich řízení.
Dalšími tématy jsou sociologie internetu (diskusní skupiny, virtuální skupiny) a metody a techniky výzkumu v rámci sociologie a sociometrie jako metody měření vztahů v malých pracovních skupinách. Posluchači budou moci tento předmět využít ve svém zaměstnání jako manažeři a obchodníci. Cvičení jsou věnována vlastní prezentaci studentů k jednotlivým tématům.
Osnova
1.Dějiny sociologie, socializace
2.Status, pozice, role, skupiny
3.Kvalitativní a kvantitativní výzkum, techniky výzkumu (dotazník, rozhovor, skupinové rozhovory).
4.Sociologie organizace a instituce, byrokracie
5.Sociologické aspekty globalizace, geografická a sociální mobilita
6.Informační společnost, telecommuting a práce na dálku
7.Public relations, komunikace, sdělovací prostředky, široká veřejnost
8.Rozdělení pracovníků podle vztahu k informacím (knowledge workers) a znalostní společnost.
Osnova cvičení
1.-8. Přednesení referátů na cvičeních
Literatura
BEDRNOVÁ, E. ; NOVÝ, I., Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, 1998. ISBN 80-85943-57-3.
DISMAN, M., Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 1993. ISBN 80- 7066-822-9.
GEIST, B., Sociologický slovník. Praha, Victoria Publishing, a.s., 1992. ISBN 80-85605-28-7.
GIDDENS, A., Sociologie, Praha, Argo, 2005, ISBN 80-7203-124-4
KELLER, J ., Úvod do sociologie, Praha, Slon 1993.
KELLER, J., Sociologie byrokracie a organizace. Praha: Sociologické nakladatel-ství, 1997. ISBN 80-85850-15-X.

KOONTZ, H., WEIHRICH, H. Management. Praha: Victoria Publishing, a.s., 1993. ISBN 80-85605-45-7.
MAJEROVÁ, V., Sociologie venkova a zemědělství. Praha: PEF ČZU, 2003. ISBN 80-213-0651-3
Požadavky
1.Přednesení referátů na přednáškách a cvičeních (seminářích). (Studenti v kombinovaném studiu mají určité úlevy, větší množství absencí je zpravidla vyvažováno zpracováním rozsáhlejší seminární práce.)
2.Odevzdání seminární práce na předem dohodnuté téma v rozsahu deseti stránek a následná rozprava.
3.Případně vědomostní test z povinné literatury (záleží na kvalitě seminární práce).

Je třeba individuálně dohodnout s garantem kurzu.
Klíčová slova
Socializace, status, pozice, role, skupiny, kvalitativní a kvantitativní výzkum, techniky vý-zkumu (dotazník, rozhovor, skupinové rozhovory), byrokracie, manažerská revoluce, podnikání, protestantská etika, vztah zaměstnavatel zaměstnanec, virtuální a "klasické" organizace, podniková kultura a interkulturní stránka řízení, moderní obchodní společnost a soukromé vlastnictví.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)