česky  čs
english  en
Organizace a řízení výroby (2383108)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:ORVSchválen:16.05.2016
Platí do: ??Rozsah:1P+2C
Semestr:Kredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
V předmětu je student seznámen s cílem předmětu, který se soustřeďuje na systematický růst produktivity podniku, dosahovaný prostřednictvím racionálních organizačních struktur. Předmět se zaměřuje na odstraňování všech druhů plýtvání již od fází vývoje a definování procesů. Je hledáním a prověřováním různých možností, jak dosáhnout potřeb zákazníka při menší časové náročnosti, nižších materiálových požadavcích a celkově úsporných kapitálových nákladech. Předmět využívá modelování k implementacím principů štíhlého myšlení do procesů realizace produktu, čímž dosahuje konkurenční výhody. Usiluje o integraci produktu s jeho realizačním procesem. Soustřeďuje se na předvýrobní i výrobní organizační fáze a na eliminaci ztrát produktivity v reálných podmínkách. Využívá multiprofesní přístup i aplikace mnoha pokrokových racionalizačních metod a postupů pro implementace principů štíhlé výroby do moderní organizace výrobních procesů.
Osnova
(1) Cíl předmětu, procesní řízení, současné trendy vývoje
(2) Podnikatelský přístup k produktivitě, metodologické základy moderní organizace výroby
(3) Prostorové a časové uspořádání výrobních procesů
(4) Normativní základna a organizace výrobního systému v intencích New-REFA
(5) Lhůtové rozvrhování modelů strojírenského výrobního procesu
(6) Progresivní metody operativního řízení výrobních procesů
(7) Organizace procesů i pracovní doby, dělba a kooperace práce
(8) Organizace a řízení přípravy výroby
(9) Organizace a řízení obslužných a dodavatelských procesů výroby
(10) Organizace mikro i makro logistických procesů
(11) Studie proveditelnosti organizace strojírenského výrobního procesu
(12) Projekty zdokonalování výrobních organizačních struktur
(13) Kvalita organizace strojírenské výroby.
Osnova cvičení
(1) Výpočty výrobní kapacity
(2) Výpočty postupného a souběžného workflow
(3) Výpočty kombinovaného workflow
(4) Chronometráž a snímek pracovního dne, aplikace
(5) Aplikace různých mzdových forem ve výrobě
(6) Výpočty a rozbory produktivity práce
(7) Metoda momentového pozorování
(8) Metody pro určení normativní spotřeby času
(9) Metody pohybových studií pracovních postupů
(10) Normativy pohybů MTM, REFA
(11) Sankeyův diagram a trojúhelníková metoda
(12) Metoda CRAFT a grafická metoda vztahů
(13) Metody vícestranného zonálního výběrového pozorování.
Literatura
(1) Kavan M.: Výrobní a provozní management, Grada Publishing, 2002.
(2) Kavan M.: Výrobní management, Ediční středisko ČVUT, 2006.
(3) Meredith, J.R., Shafer, S.M.: Operations Management, 5th Edition International Student Version, 2013, ISBN: 978-1-118-37979-0.
Požadavky
Zpracování semestrální práce, písemná a ústní zkouška z následujících témat:
1. FMA (Failure Mode and Effect Analysis)
2. TRIZ
3. Toyota Production System
4. LEAN Manufacturing
5. Six Sigma
6. FPY (First Pass Yield)
7. KAIZEN
8. OEE (Overal Equipment Effectiveness)
9. SMED (Single-Minute Exchange of Dies)
10. TPM (Total Productive Maintenance)
11. Kanban
12. 5S
13. Cause-and-Effect
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)