česky  čs
english  en
Kalkulace a rozpočetnictví (2381068)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:02.10.1997
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět Kalkulace a rozpočetnictví uvádí do problematiky hodnotového řízení jak podniku jako celku a jeho útvarů - prostřednictvím rozpočetnictví (očekávané náklady), tak jednotlivých výkonů (polotovarů, výrobků, služeb) - prostřednictvím kalkulace předběžné (čekávané náklady) a kalkulace výsledné (skutečné náklady). Důraz je kladen na vztah nákladů jako celku - podniku - k nákladům na jednotlivé výkony a pochopení transformace nákladů ve struktuře rozpočtové a účetní (druhové náklady) a struktuře kalkulační (přímé a nepřímé náklady), resp. ve struktuře kapacitní (variabilní a fixní náklady). Probírají se tradiční i moderní přístupy v kalkulaci. Předmět Kalkulace a navazuje bezprostředně na předmět Účetnictví. Předmět je úvodem do problematiky výpočtu nákladů na jednotlivé výrobky, které se porovnávají s jejich tržní cenou a tedy zjištěním jednak jejich rentability, tak vhodnosti nebo nevhodnosti zařazení do výrobního programu.
Vyučující
doc. Ing. Theodor Beran Ph.D.
Zimní 2023/2024
doc. Ing. Theodor Beran Ph.D.
Letní 2022/2023
doc. Ing. Theodor Beran Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Ladislav Vaniš
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Theodor Beran Ph.D.
Letní 2021/2022
doc. Ing. Theodor Beran Ph.D.
Zimní 2021/2022
Ing. Ladislav Vaniš
Zimní 2021/2022
Osnova
Základní pojmy, pojem kalkulace, kalkulační jednice, útvarové a výkonové hledisko kalkulace. vztah kalkulačního systému k informačním systémům účetnictví a rozpočtování. Hlediska klasifikace nákladů, druhové náklady a kalkulační náklady, náklady ve vztahu k využití provozní kapacity a další hlediska členění nákladů. Pojetí kalkulačního systému, kalkulace jako součást ekonomického informačního systému podniku. Běžné kalkulační techniky. Kalkulační metody absorpční. Nedokončená výroba z hlediska kalkulace, fázová a postupná kalkulace. Rozdílové metody kalkulace, kalkulace ex ante a ex post, vztah mezi normou, standardem a kalkulací, normová metoda kalkulace. Metoda standardních nákladů, porovnání metody normové kalkulace a metody standardních nákladů, podmínky pro jejich využití. Objektivita kalkulačních postupů, kritika přirážkové kalkulace, kalkulační základna a alokační problematika kalkulace, zpřesnění kalkulačních propočtů, použitelnost přirážkové kalkulace. Kalkulace z hlediska využití výrobní kapacity, kalkulace statická a dynamická, využití nákladových funkcí pro kalkulaci výkonů. Neabsorpční kalkulace, analýza ABC a její praktické využití v kalkulaci nákladů na výkony, metoda variabilních nákladů a její využití příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku prvního a druhého stupně. Analýza bodu zvratu. Rozpočetnictví, rozpočtování a analýza režií, funkce a obsah rozpočtu, dlouhodobé a krátkodobé rozpočty, pevné a pružné rozpočty, vztah standardních nákladů k pružným rozpočtům. Kalkulace s využitím dílčích aktivit (Activity Based Costing, ABC). Cílové řízení nákladů (Target Costing), princip a oblast využití přístupu target costing, tržní cena a cílové náklady.
1.Základní pojmy, pojem kalkulace, kalkulační jednice, útvarové a výkonové hledisko kalkulace
2.Vztah kalkulačního systému k informačním systémům účetnictví a rozpočtování
3.Hlediska klasifikace nákladů, druhové náklady a kalkulační náklady, náklady ve vztahu k využití provozní kapacity a další hlediska členění nákladů.
4.Pojetí kalkulačního systému, kalkulace jako součást ekonomického informačního systému podniku
5.Běžné kalkulační techniky. Kalkulační metody absorpční
6.Nedokončená výroba z hlediska kalkulace, fázová a postupná kalkulace
7.Rozdílové metody kalkulace, kalkulace ex ante a ex post, vztah mezi normou, standardem a kalkulací, normová metoda kalkulace. Metoda standardních nákladů, porovnání metody normové kalkulace a metody standardních nákladů, podmínky pro jejich využití
8.Objektivita kalkulačních postupů, kritika přirážkové kalkulace, kalkulační základna a
alokační problematika kalkulace, zpřesnění kalkulačních propočtů, použitelnost přirážkové kalkulace
9.Kalkulace z hlediska využití výrobní kapacity, kalkulace statická a dynamická, využití nákladových funkcí pro kalkulaci výkonů
10.Neabsorpční kalkulace, analýza ABC a její praktické využití v kalkulaci nákladů na výkony, metoda variabilních nákladů a její využití, příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku prvního a druhého stupně. Analýza bodu zvratu
11.Rozpočetnictví, rozpočtování a analýza režií, funkce a obsah rozpočtu, dlouhodobé a krátkodobé rozpočty, pevné a pružné rozpočty, vztah standardních nákladů k pružným rozpočtům.
12.Kalkulace s využitím dílčích aktivit (Activity Based Costing, ABC)
13.Cílové řízení nákladů (Target Costing), princip a oblast využití přístupu target costing, tržní cena a cílové náklady
Osnova cvičení
1.Základní pojmy, pojem kalkulace, kalkulační jednice, útvarové a výkonové hledisko kalkulace
2.Vztah kalkulačního systému k informačním systémům účetnictví a rozpočtování
3.Hlediska klasifikace nákladů, druhové náklady a kalkulační náklady, náklady ve vztahu k využití provozní kapacity a další hlediska členění nákladů.
4.Pojetí kalkulačního systému, kalkulace jako součást ekonomického informačního systému podniku
5.Běžné kalkulační techniky. Kalkulační metody absorpční
6.Nedokončená výroba z hlediska kalkulace, fázová a postupná kalkulace
7.Rozdílové metody kalkulace, kalkulace ex ante a ex post, vztah mezi normou, standardem a kalkulací, normová metoda kalkulace. Metoda standardních nákladů, porovnání metody normové kalkulace a metody standardních nákladů, podmínky pro jejich využití
8.Objektivita kalkulačních postupů, kritika přirážkové kalkulace, kalkulační základna a
alokační problematika kalkulace, zpřesnění kalkulačních propočtů, použitelnost přirážkové kalkulace
9.Kalkulace z hlediska využití výrobní kapacity, kalkulace statická a dynamická, využití nákladových funkcí pro kalkulaci výkonů
10.Neabsorpční kalkulace, analýza ABC a její praktické využití v kalkulaci nákladů na výkony, metoda variabilních nákladů a její využití, příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku prvního a druhého stupně. Analýza bodu zvratu
11.Rozpočetnictví, rozpočtování a analýza režií, funkce a obsah rozpočtu, dlouhodobé a krátkodobé rozpočty, pevné a pružné rozpočty, vztah standardních nákladů k pružným rozpočtům.
12.Kalkulace s využitím dílčích aktivit (Activity Based Costing, ABC)
13.Cílové řízení nákladů (Target Costing), princip a oblast využití přístupu target costing, tržní cena a cílové náklady
Literatura
Coennenberg, A. G: Kostenrechnung und Kostenanalyse, Ver. Moderne Industrie Landsberg am Lech, 1992.
Drury, C.: Management and Cost Accounting, 3. vyd., Chapman & HallLondon, 1992.
Horngren, Ch. t. Introduction to Management Accounting, 5. vyd., Englewood Cliffs New York, 1984
Macík, K: Kalkulace a rozpočetnictví, Vydavatelství ČVUT, Praha 2002.
Macík, K.: Kalkulace nákladů- základ podnikového controllingu, MONTANEX Ostrava, 1999.
Vysušil, J.: Optimální cena - odraz správné kalkulace, Profess Praha, 1985.
Vysušil J., - Macík, K. Kalkulace a strukturní analýza, Institut řízení Praha, 1985.
Požadavky
Aktivní účast na cvičeních, vypracování a prezentace referátu, včasné odevzdání a obhájení semestrální práce
Klíčová slova
Kalkulace, kalkulační techniky, kalkulační metody, náklady druhové, náklady kalkulační - přímé a režijní, náklady kapacitní - fixní a variabilní, náklady prvotní a druhotné, kalkulace předběžná, kalkulace výsledná, kalkulace statická, kalkulace dynamická, rozvrhová základna, kalkulační přirážka, bod zvratu, standard, náklady kauzální, kalkulace absorpční a neabsorpční, cílové náklady, účetnictví, rozpočet pevný, rozpočet pružný, cílové náklady, activity based costing..
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)