česky  čs
english  en
Pružnost a pevnost I. (2111051)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:PP1Schválen:31.03.2015
Platí do: ??Rozsah:3P+3C
Semestr:Kredity:7
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základní partie technické mechaniky poddajných těles a základní pojmy matematické teorie pružnosti. Důraz na porozumění pojmům a pochopení souvislostí mezi nimi - systematické odvozování základních vztahů, příklady řešené na cvičeních, praktická cvičení v laboratoři (včetně výkladu experimentálních metod) a s výpočetními programy. Předmět spolu s navazujícím kursem Pružnost a pevnost II poskytuje posluchačům základ pro aplikaci v navazujícím magisterském studiu i v inženýrské praxi v oblastech dimenzování, posuzování mezních stavů, provádění experimentů a dalších činnostech.
Vyučující
doc. Ing. Jan Řezníček CSc.
Letní 2020/2021
doc. Ing. Miroslav Španiel CSc.
Letní 2020/2021
Ing. Karel Vítek CSc.
Letní 2020/2021
doc. Ing. Jan Řezníček CSc.
Letní 2019/2020
doc. Ing. Miroslav Španiel CSc.
Letní 2019/2020
Ing. Karel Vítek CSc.
Letní 2019/2020
doc. Ing. Jan Řezníček CSc.
Letní 2018/2019
doc. Ing. Miroslav Španiel CSc.
Letní 2018/2019
Ing. Karel Vítek CSc.
Letní 2018/2019
Osnova
• Tah a tlak přímých tyčí: Geometrie, uložení a předpoklady o deformaci. Soustředěná, spojitá a teplotní zatížení, vnitřní síly (princip řezu), napětí, deformace, prodloužení.
• Hookův zákon, tuhost a poddajnost. Pojem statické určitosti a neurčitosti (včetně řešení), deformační energie, Castiglianova věta. Proměnný průřez, Saint Venantův princip (informativně). Prutové soustavy.
• Základy rovinné a prostorové napjatosti: Intuitivní definice a formulace vztahů pro transformaci složek rovinné napjatosti na infinitesimálním elementu, normálová a smyková napětí, Mohrova kružnice, trojosá napjatost (informativně) a Mohrův diagram,
• Rozšířený Hookeův zákon, deformační energie a její hustota. Pojem hlavních rovin a hlavních napětí.
• Základy koncepce mezních stavů pevnosti materiálu: Haighův prostor napětí, mezní plocha,
• Pevnostní hypotézy, pojem redukovaného napětí, pevnostní podmínky, pojem bezpečnosti.
• Krut přímých tyčí kruhových a mezikruhových průřezů: Geometrie (včetně charakteristik průřezu), uložení, zatížení, vnitřní síly, napětí, deformace, zkrut. Těsně vinuté válcové pružiny.
• Ohyb přímých štíhlých nosníků: Geometrie (včetně charakteristik průřezu), uložení a předpoklady o deformaci.
• Soustředěná a spojitá zatížení, vnitřní síly (Schwedlerova věta), napětí, deformace, průhyb (Bernoulliova/úplná diferenciální rovnice průhybové čáry, Mohrův integrál).
• Kombinované namáhání přímých štíhlých tyčí: Princip superpozice,
• Řešení štíhlých křivých prutů a rámů: geometrie, uložení, zatížení, vnitřní síly, napětí, deformace (pro tlusté pruty informativně).
• Vnitřní statická neurčitost, využití symetrií. Cvičí se v kursu Pružnost a pevnost II
Osnova cvičení
Literatura
• Michalec, J., a kol.: Pružnost a pevnost I, Vydavatelství ČVUT v Praze 2006/2008
• Michalec, J., a kol.: Pružnost a pevnost II, Vydavatelství ČVUT v Praze 2006
• Valenta, Fr., a kol.: Pružnost a pevnost III, Vydavatelství ČVUT v Praze 2006
• Řezníček, J., Řezníčková, J.: Pružnost a pevnost v technické praxi – Příklady I, Vydavatelství ČVUT v Praze 2005
• Řezníček, J., Řezníčková, J.: Pružnost a pevnost v technické praxi – Příklady III, Vydavatelství ČVUT v Praze 2008
Požadavky
Klíčová slova
Hookův zákon, napětí, deformace, statická rovnováha
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)